Lagrådsremiss om digitalisering av nationella prov

Regeringen har i dag beslutat om en lagrådsremiss (Nationella prov – rättvisa, likvärdiga, digitala) med förslag om att digitalisera de nationella proven i skolan. Syftet är att effektivisera provhanteringen och att öka likvärdighet och rättvisa i betygssystemet.

Lagrådsremiss om digitalisering av nationella prov 1
Anna Ekström, gymnasie- och kunskapslyftsminister

För att effektivisera det nationella stödet för kunskapsbedömning och betygssättning föreslår regeringen att de nationella proven och bedömningsstöden digitaliseras. Digitalisering ska minska arbetsbördan och därmed frigöra tid för lärare till undervisning. Lagrådsremissen innehåller också förslag om att resultatet på nationella prov särskilt ska beaktas vid betygssättning, att proven ska anonymiseras och att någon annan än den undervisande läraren ska bedöma proven. Dessa ändringar kommer att öka likvärdigheten och rättvisan i kunskapsbedömningen av enskilda elever.

Regeringen föreslår också att syftet med de nationella proven ska renodlas till att vara huvudsakligen betygsstödjande. Det är mycket viktigt att de nationella proven ger lärarna ett gott stöd för betygssättningen.

– Digitalisering av de nationella proven är en viktig och efterlängtad modernisering som vi ska se till att göra ordentligt. Tillsammans med förslagen som syftar till att skapa mer likvärdighet i betygssystemet är detta kraftfulla åtgärder för minskad administrativ arbetsbörda för lärarna, rättvisa betyg och effektivitet i provhanteringen över hela landet, säger gymnasie- och kunskapslyftsminister Anna Ekström.

Lagförslagen föreslås träda i kraft den 29 juni 2018 och arbetet med digitalisering är redan påbörjat. Uppsatsdelarna i nationella prov i svenska, svenska som andraspråk och engelska kommer att skrivas på dator redan från och med höstterminen 2018.