Ohållbart att lärartätheten i förskolan försämras – Lärarförbundet kommenterar nya siffror från Skolverket

Idag presenterade skolverket siffror som visar att barngrupperna i förskolorna minskar men på bekostnad av lärartätheten. Lärarbristen slår brett i hela skolsystemet och problemen är uppenbart stora i förskolan.

–   Vi vet att grunden för barnens utbildning läggs i förskolan, där börjar deras utbildningsresa. Vi vet också att förskollärarna är den enskilt viktigaste faktorn för barnens lärande och utveckling. Att förbättra förskollärarnas arbetssituation och att göra förskolläraryrket mer attraktivt är en smart utbildningspolitik, säger Johanna Jaara Åstrand.

Ohållbart att lärartätheten i förskolan försämras – Lärarförbundet kommenterar nya siffror från Skolverket 1
Johanna Jaara Åstrand, Lärarförbundets ordförande

Det är positivt att barngrupperna minskar men det är fortfarande en bra bit kvar till Skolverkets riktmärken. Stora barngrupper är det som förskollärarna själva säger är ett av de enskilt största arbetsmiljöproblemen .

–    Ska barngrupperna fortsätta minska måste fler vilja bli förskollärare. Och tvärtom: ska fler lockas till yrket måste rätt förutsättningar på plats. Förskollärarna måste inkluderas i de nationella satsningar som görs på läraryrket, det går inte längre att blunda och tro att lärarbristen i förskolan kommer att lösa sig av sig själv, säger Johanna Jaara Åstrand.

–    Vi vet att förskollärarutbildningen har ett stort söktryck, det finns därför möjligheter till en utbyggnad av den utbildningen. Det skapar förutsättningar för både ökad lärartäthet och minskade barngrupper, säger Johanna Jaara Åstrand.

För att satsa på förskollärarna och göra deras arbetssituation bättre, samt locka fler till yrket föreslår Lärarförbundet sju investeringar:

  • Öka lärartätheten
  • Minska  gruppstorlekarna
  • Rensa bland förskollärares arbetsuppgifter
  • Lägg mer resurser på barn i behov av särskilt stöd
  • Inför karriärtjänster i förskolan
  • Satsa på kompetensutveckling
  • Höj lönerna för att rekrytera och behålla förskollärare