Regeringen satsar nu på höjda kunskapsresultat och ökad trygghet och studiero i skolan
Hem REPORTAGE Regeringen satsar nu på höjda kunskapsresultat och ökad trygghet och studiero i skolan

Regeringen satsar nu på höjda kunskapsresultat och ökad trygghet och studiero i skolan

Publicerat av: Redaktionen

I budgetpropositionen för 2023 föreslår regeringen satsningar på cirka 1,6 miljarder kronor till skolan.

Medlen föreslås bland annat gå till insatser som syftar till en stärkt kvalitet och höjda kunskapsresultat i skolan, ökad trygghet och studiero samt förbättrad tillgång till tidiga stödinsatser.

– Alla barn och ungdomar ska få en utbildning som ger dem möjlighet att nå sin fulla potential. Det är viktigt för individen, men också för samhället. Regeringen föreslår nu stora satsningar för en stark kunskapsskola, ökad studiero i klassrummen, höjda kunskapsresultat och likvärdighet i hela landet, säger skolminister Lotta Edholm.

Kvaliteten och likvärdigheten ska stärkas

Läromedel av hög kvalitet som är framtagna i enlighet med läroplanerna gynnar både undervisningens kvalitet och minskar lärarnas arbetsbörda. Regeringen föreslår därför att 685 miljoner kronor avsätts i budgeten 2023 för att bland annat öka tillgången till läromedel av hög kvalitet. Från och med 2024 beräknas 555 miljoner kronor årligen.

Regeringens ambition är att Skolinspektionens uppdrag ska värnas och stärkas. För att kunna behålla kvaliteten och samtidigt göra det möjligt för Skolinspektionen att fortsatt fokusera på sitt inspektionsuppdrag inom tillsyn och granskning föreslår regeringen att Skolinspektionens anslag ska öka genom att tillföra 8 miljoner kronor årligen från och med 2023.

Regeringen satsar nu på höjda kunskapsresultat och ökad trygghet och studiero i skolanStaten är genom Specialpedagogiska skolmyndigheten huvudman för specialskolan. För att möta myndighetens kostnader till följd av bland annat höjda lärarlöner, ett ökat elevantal i specialskolan och för att möjliggöra andra insatser riktade till skolan föreslår regeringen att myndighetens förvaltningsanslag ökas med 10 miljoner kronor 2023 och beräknar en ökning med 20 miljoner kronor 2024 och 30 miljoner kronor årligen från och med 2025.

Fler ska nå högre kunskapsresultat

Fler elever ska kunna nå målen för utbildningen, och regeringen föreslår därför satsningar för att öka tillgången till speciallärare. Det stärker möjligheten för rektorer att inrätta särskilda undervisningsgrupper och förbättrar tillgången till specialpedagogiska insatser. För detta föreslår regeringen 600 miljoner kronor 2023, och beräknar 900 miljoner kronor 2024 och 1 000 miljoner kronor 2025.

Vidare vill regeringen öka möjligheten att erbjuda lovskola i lägre årskurser, och föreslår därför att anslaget till statsbidraget för lovskola ska öka med 100 miljoner kronor 2023.

Barns och elevers språk-, läs- och skrivutveckling har en avgörande betydelse för deras lärande i alla skolans ämnen. Därför föreslår regeringen att 5 miljoner kronor avsätts för 2023 och beräknar 30 miljoner kronor för 2024 och 18 miljoner kronor från och med 2025.

Alla elever ska bli utmanade i sitt lärande och ges förutsättningar att nå sin fulla potential i skolan. Därför ska särskilt begåvade och högpresterande elever, som lätt uppfyller de betygskriterier som minst ska uppfyllas, ges ledning och stimulans för att kunna nå längre i sin kunskapsutveckling. Regeringen avser därför att vidta åtgärder för att förbereda en permanentning och utökning av de pågående försöksverksamheterna med riksrekryterande spetsutbildningar inom grundskolan och gymnasieskolan. Regeringen föreslår att medel tillförs för att stimulera tillkomsten av och kvaliteten i spetsutbildningar. Förslaget innebär att 25 miljoner kronor avsätts för 2023 och 50 miljoner kronor beräknas från och med 2024.

Lärare ska få bättre möjligheter till vidareutbildning

Med kompetenta och kunniga förskollärare och lärare ökar förutsättningarna för en verksamhet av hög kvalitet och med hög måluppfyllelse. För förskollärares och lärares vidareutbildning föreslår regeringen därför att 50 miljoner kronor avsätts 2023 och beräknar 50 miljoner kronor årligen 2024–2025.

Tryggheten och studieron ska stärkas

Regeringen ser behov av en statlig satsning så att skolor kan inrätta så kallade sociala team som bland annat ska bidra till trygghet och studiero, öka närvaron för eleverna och förbättra samverkan mellan skolan och socialtjänsten. Regeringen föreslår därför en satsning på sociala team med 75 miljoner kronor 2023, och beräknar 250 miljoner kronor årligen 2024 och 2025 för detta ändamål.

Vidare vill regeringen göra det möjligt för huvudmän att inrätta så kallade akut- och jourskolor på flera platser i landet. Regeringen föreslår att 50 miljoner kronor avsätts 2023 och från och med 2024 beräknas 100 miljoner kronor årligen.

Regeringen avser att överlämna dessa förslag i budgetpropositionen för 2023.

Förslagen bygger på en överenskommelse mellan Sverigedemokraterna, Moderaterna, Kristdemokraterna och Liberalerna.

 

Relaterade Artiklar

Vi använder cookies och andra identifierare för att förbättra din upplevelse. Detta gör att vi kan säkerställa din åtkomst, analysera ditt besök på vår webbplats. Det hjälper oss att erbjuda dig ett personligt anpassat innehåll och smidig åtkomst till användbar information. Klicka på ”Jag godkänner” för att acceptera vår användning av cookies och andra identifierare eller klicka ”Mer information” för att justera dina val. Jag Godkänner Mer Information >>