Två nya böcker om digitalisering från Högskolan Väst

Nyligen hölls bokrelease på Högskolan Väst för två nya böcker inom ämnet digitalisering.

IT-pedagogenFlera forskare har bidragit till innehållet. Den ena boken har fokus på socialt arbete och internet medan den andra fokuserar undervisning i digital skolmiljö.

Boken “Socialt arbete och internet – att förstå och hantera sociala problem på nya arenor” av redaktörerna professor Kristian Daneback och professor Emma Sorbring ger vägledning i hur man kan förstå och hantera sociala problem på nya arenor. Inom socialt arbete finns en ökad andel internetrelaterade problem. Samtidigt föredrar allt fler människor webbaserad hjälp, samt råd och stöd i relation till mer traditionella behandlings- och preventionsprogram, vilket öppnar för nya möjligheter för det sociala arbetet.

Genom internet finns kompletterande möjligheter till webbaserad behandling, terapi och nya former av stöd, råd och förebyggande socialt arbete. Några områden som berörs i boken är internet och identitetsskapande i tonåren, internet som social arena för individer med intellektuella funktionshinder, kränkande behandling och nätmobbning, onlinespel, självhjälpsgrupper och socialt arbete på internet i praktiken.

Hur ska digital teknik i skolan användas?
Den andra boken är “Kollaborativ undervisning i digital skolmiljö”, redaktörer docent SylvKollaborativ undervisning i digital skolmiljöana Sofkova Hashemi och doktor Maria Spante. Frågan om vi ska använda digital teknik i skolan har ersatts av hur den kan användas för att uppnå lärandemål. Hur kan digital teknik bli ett meningsfullt och stimulerande verktyg i lärares undervisning och elevers lärande?

Med hjälp av forskning och konkreta exempel från undervisning och samarbete mellan nordiska länder ger boken en vägledning för att organisera, planera och genomföra undervisning i olika kontexter och skolämnen. Författarna poängterar särskilt betydelsen av ledarskap, kontinuerlig kompetensutveckling och läroplansdriven undervisning i relation till skolämnen, samt utveckling av IKT-didaktiska modeller för teknikmedierad undervisning.

Post Comment