Under hösten 2017 erbjuder HP Skola den öppna fortutbildningen ”Digital teknik i skolan” för att hjälpa lärare att använda och förstå digitala verktyg och medier. Introduktionen förklarar att materialet är kopplat till skolverkets modul inom digitaliering “Leda och lära i tekniktäta klassrum“. För att få kursintyg/diplom behöver du som kursdeltagare göra fyra obligatoriska reflektionsuppgifter (*), men det går också bra att ”bara” få inspiration från våra klassrumsbesök

1.     Skolan i ett digitaliserat samhälle – Samarbete & molnlösningar*

2.     Digital didaktisk design – Aktivt lärande & problemlösning

3.     Design i lärande  – Multimodal gestaltning & digitalt berättande*

4.     Digital klassrumskommunikation – Återkoppling & bedömning

5.     Med digitala verktyg som stöd i lärandet – Kollegtivt meningsskapande & gruppbete*

6.     Att arbeta med designmönster – Metakognition & reflektion

7.     Digitala verktyg för att läsa och skriva – Individualisering & anpassningar*

Vi använder oss av digitala märken (eng. Open Badges) för varje område och när du gjort en avslutande reflektion får kursdeltagarna automatiskt tre annonyma reflektioner att ge återkoppling på utifrån följande matris:

1.     Relevans för området – Är reflektionen relevant?

2.     Finns det tecken på att reflektionen tar upp genomgångar eller kursmaterial?

3.     Är reflektionen lätt att förstå och förstärks textens budskap med medier?

4.     Finns det källhänvisningar till relevanta referenser och webblänkar?

5.     Presenterar reflektionen intressanta eller nya idéer?

Detta är ett exempel på uppgiften från första området “Skolan i ett digitaliserat samhälle”

Nedanför hittar du förslag på koncept som tar upp området samarbete & molnlösningar. Definiera konceptet och ge åtminstone ett exempel från din egen eller någon annans undervisning. Var noga med att lägga till länkar eller andra referenser och bilder eller andra medier för att illustrera dina reflektioner. Om möjligt, välj ett koncept som ingen har tagit upp än, så vi får ta del av olika perspektiv av hur digital teknik förändrar rumslig och tidslig dimension för lärande

·        Molntjänster (eng. Ubiquitous computing)

·        Sociala medier & Webb 2.0 (eng. Web 2.0)

·        Det flippade klassrummet (eng. The flipped classroom)

·        Blandade lärmiljöer (eng. Blended Learning)

·        Nätgemenskap (eng. Social Media Learning)

·        Lärplattform (eng. Learning Management System)

·        MOOC (eng. Massive Open Online Courses)

·        Kollegialt lärande & Askultation (eng. Over The Shoulder Learning)

·        Distansutbildning (eng. Virtual schools)

·        Sakernas internet (eng. The Internet of Things)

·        Mobilt lärande (eng. Mobile learning)

·        Nätverksarbete (eng. Networked learning)

·        Informellt lärande (eng. Informal learning)

·        Livslångt lärande (eng. Lifelong and lifewide learning)

·        Arbetsplatsförlagd utbildning (Work and community-based learning)

·        Digitalportfolio (eng. ePortfolios)

·        Bloggar & Wikis (eng. Collaborative workspaces)

·        Föreslå ett eget koncept som behöver definition!

Välkomna att anmäla er till fortutbildningen!