Förändra och digitalisera de nationella proven

Ett skyndsamt arbete med att digitalisera de nationella proven snarare än central rättning stärker likvärdigheten och minskar lärares arbetsbelastning. Det menar Lärarförbundet och SKL.

Lärarförbundet och SKL påtalar i en skrivelse till utbildningsministrarna Gustav Fridolin och Aida Hadzialic de problem och svårigheter som finns med de nationella proven i sin nuvarande form.

– De nationella proven innebär en stor arbetsbelastning för elever och lärare och tar mycket tid från den ordinarie undervisningen. Den centrala rättning som föreslås från olika håll kommer dock inte leda till några större lättnader i arbetsbelastningen. Lärarförbundet anser att frivilliga bedömningsstöd som ersätter prov kan både underlätta arbetsbelastningen och stödja kunskapsutvecklingen, säger Johanna Jaara Åstrand, ordförande i Lärarförbundet.

Bred och skyndsam digital satsning behövs

Per-Arne Andersson, chef för avdelningen för utbildning och arbetsmarknad, SKL 
Per-Arne Andersson, avdelningschef på Sveriges Kommuner och Landsting.

En bred digitalisering kan minska för- och efterarbete samtidigt som likvärdighet i bedömning stärks. En sådan satsning kan även omfatta att utveckla adaptiva och automaträttade prov.

– Vi behöver genast initiera ett bredare utvecklingsarbete för att så snart som möjligt få prov på plats som tar tillvara de fördelar som digitaliseringen kan ge, säger Per-Arne Andersson, avdelningschef på Sveriges Kommuner och Landsting.

Stickprov ger möjlighet att jämföra över tid

För att följa den nationella kunskapsutvecklingen över tid välkomnar Lärarförbundet och SKL digitala stickprov. Det är en viktig förändring som kan göra att landets uppföljning blir av högre kvalitet och ge ett bättre underlag för att utveckla skolan.

http://Skrivelse angående de nationella proven (PDF, nytt fönster)

Post Comment