Hem NYHETER Gymnasie- och vuxenutbildningsnämnden i korthet den 21 oktober

Gymnasie- och vuxenutbildningsnämnden i korthet den 21 oktober

Publicerat av: Redaktionen

På gymnasie- och vuxenutbildningsnämnden den 21 oktober behandlades bland annat en återrapportering av det politiska initiativet att utvärdera gymnasieexamen och godkända betyg.

Informationsärenden

Nämnden fick en muntlig delredovisning om utredningen Framtida Organisation av Introduktionsprogrammen (IM).

Nämnden kommer att fatta beslut på novembermötet och innan dess ska gymnasie- och vuxenutbildningsförvaltningen inhämta synpunkter från olika parter som kan bli berörda av beslutet.

Återrapportering politiskt initiativ – utvärdera gymnasieexamen och godkända betyg

I juni 2020 presenterade gymnasie- och vuxenutbildningsförvaltningen betygsresultaten för årets avgångselever/studenter. Gymnasie- och vuxenutbildningsnämnden konstaterade då att måluppfyllelsen varierade mellan olika program och programinriktningar. Gymnasie- och vuxenutbildningsförvaltningen fick i uppdrag att redovisa orsaker till detta samt redovisa vilka åtgärder skolorna vidtar för att öka måluppfyllelsen. Utredningens resultat redovisades tillsammans med vidtagna åtgärder.

Gymnasie- och vuxenutbildningsnämnden beslutar att godkänna rapporten.

Remissyttrande – utredningen om planering och dimensionering av komvux och gymnasieskola

Gymnasie- och vuxenutbildningsnämnden i korthet den 21 oktober

I juni 2020 överlämnade Utredningen om planering och dimensionering av komvux och gymnasieskola sitt betänkande till utbildningsminister Anna Ekström. Utredningen har haft i uppdrag att föreslå hur utbildning inom gymnasieskola, gymnasiesärskola, kommunal vuxenutbildning och särskild utbildning för vuxna bättre kan planeras och dimensioneras utifrån regionala och nationella kompetensbehov. Karlstad kommun utgör en av remissinstanserna och nämnden behandlade förvaltningens förslag till yttrande. Yttrandet ställer sig bakom huvuddragen i utredningens förslag men lyfter ett antal frågeställningar som bör belysas ytterligare i fortsatt arbete.

Gymnasie- och vuxenutbildningsnämnden beslutar att godkänna remissyttrande. Socialdemokraterna lämnar en protokollsanteckning.

Mötestider för gymnasie- och vuxenutbildningsnämnden 2021

Kommunledningskontoret har gjort ett förslag till rekommendationer för mötestider i nämnder och styrelser inom kommunkoncernen för år 2021. I enlighet med kommunstyrelsens rekommendationer för mötestider föreslår förvaltningen att gymnasie– och vuxenutbildningsnämnden beslutar om följande sammanträdestider för 2021:

Gymnasie- och vuxenutbildningsnämnden

Onsdagar kl. 09:00 vecka 4, 8, 12, 15, 20, 24, 34, 38, 42, 46 och vecka 50.

Gymnasie- och vuxenutbildningsnämndens arbetsutskott

Onsdagar kl. 09.00 vecka 3, 7, 11, 14, 19, 23, 33, 37, 41, 45 och vecka 49.

Gymnasie- och vuxenutbildningsnämnden beslutar att förslag till mötestider år 2021 godkänns.

Läsårstider 2021/2022

Gymnasie- och vuxenutbildningsförvaltningen föreslår att höstterminen startar 2021-08-16 och avslutas 2021-12-17. Vårterminen startar 2022-01-11 och avslutas 2022-06-10. Eleverna har höstlov vecka 44 år 2021, sportlov vecka 9 samt påsklov vecka 16 år 2022. Därutöver har eleverna en lovdag den 27 maj 2022.

Gymnasie- och vuxenutbildningsnämnden beslutar att förslag till läsårstider år 2021/2022 godkänns.

Återrapport av uppdraget NPF-säkring inom grundskola, gymnasieskola och vuxenutbildning.

En delrapport redovisades gällandet arbetet med att NPF-säkra våra verksamheter. Syftet är att skapa tillgängliga utbildningar där alla får möjlighet att lyckas i sina studier. Arbetet är långsiktigt och rör organisationsnivå, gruppnivå och individnivå.

Gymnasie- och vuxenutbildningsnämnden beslutar att godkänna rapporten.

Protokoll och handlingar

På karlstad.se hittar du alla ärenden och beslutsunderlag samt protokollet när det är justerat.

Relaterade Artiklar

Vi använder cookies och andra identifierare för att förbättra din upplevelse. Detta gör att vi kan säkerställa din åtkomst, analysera ditt besök på vår webbplats. Det hjälper oss att erbjuda dig ett personligt anpassat innehåll och smidig åtkomst till användbar information. Klicka på ”Jag godkänner” för att acceptera vår användning av cookies och andra identifierare eller klicka ”Mer information” för att justera dina val. Jag Godkänner Mer Information >>