Kort från barn- och ungdomsnämnden 19 maj
Hem NYHETER Kort från barn- och ungdomsnämnden 19 maj

Kort från barn- och ungdomsnämnden 19 maj

Publicerat av: Redaktionen

Det här var några av de ärenden som barn- och ungdomsnämnden beslutade om på sitt sammanträde den 19 maj.

Budgetuppföljning efter fyra månader samt redovisning av coronavirusets påverkan på verksamheten 

Barn- och ungdomsnämndens helårsprognos efter 4 månader visar att årets resultat kommer att sluta på ett underskott med -22 mkr. Underskottet är ett planerat uttag av nämndens eget kapital och har använts till satsningar på elevhälsa, studiestöd, digitala läromedel samt för att stärka upp elevpengen till en nivå där verksamheten kan behållas.

På grund av den rådande pandemin behövs ytterligare satsningar för att motverka den verksamhetskuld som har uppstått.

Coronavirusets påverkan på verksamheten

Nämndens verksamheter har lagt stor kraft på att kunna fortsätta att bedriva verksamhet som möter lagkraven, men har behövt göra anpassningar i olika grad för att hantera effekterna av pandemin och motverka smittspridning.

Åtgärderna har i vissa fall påverkat utbildningens kvalitet så mycket att “verksamhetsskulder” uppstått eller att vissa moment eller lektioner helt har uteblivit. Eleverna behöver kompenseras för denna verksamhetsskuld så långt det är möjligt. Det behöver även vägas in hur elevernas fysiska och psykosociala hälsa har påverkats.

Majoriteten av skolorna har klarat av att behålla all undervisning som närundervisningen under hela pandemin. Äldre elever på de större skolorna har haft mer distansundervisning medan de yngre eleverna omfattats i mycket liten grad. Dessa elever har också större möjlighet att ta igen moment längre fram.

Distansundervisning

Under läsåret 2020/2021 har 27 olika beslut om stängning och växelvis- eller heltids distansundervisning tagits.

 • 15 skolor har haft närundervisning heltid
 • 11 skolor har haft växelvis och/eller heltids distansundervisning

Cirka 2% av den totala undervisningstiden har skett i någon form av distansundervisning och högstadieeleverna har varit mest påverkade.

Vad tycker eleverna om distansundervisning?

I april gjordes en undersökning på de skolor som haft distansundervisning under 2021.

 • Majoriteten är nöjda med distansundervisningen
 • Majoriteten upplever att de fått bra stöd av lärare och har tillgång till ipad/dator
 • Hemmiljön har fungerat bra som studieplats, eleverna har studiero
 • Det kunde ha varit tydligare vad som förväntades av eleven
 • Högstadieeleverna har haft svårare att koncentrera sig och är inte lika nöjda med stödet från lärare samt har svårare att skilja mellan skola/fritid
 • En stor del av eleverna uppger att de inte träffar sina vänner lika ofta

Verksamhetsmässiga konsekvenser

 • Ämnen som till exempel idrott, slöjd, hemkunskap och musik har anpassat sitt innehåll.
 • Fjärrundervisning i språkval för årskurs 6, elevens val och modersmål
 • Simundervisningen har varit inställd
 • Utredningar och kartläggningar har ej genomförts på samma sätt
 • Utebliven prao/yrkesmässa
 • Vid distansundervisning har även fritidshem stängts
 • Öppna förskolan har varit periodvis stängd
 • Väsentliga delar av kulturskolan har haft distans eller helt ställt in undervisningen


Barn- och ungdomsnämndens beslut:

 1. Budgetuppföljning med helårsprognos efter 4 månader 2021 godkänns och lämnas till kommunstyrelsen
 2. Regeringens nya satsning på utbildningsområdet på ca 1,3 miljoner kronor används till utökad undervisningstid i årskurs 7.
 3. Resterande kostnad för utökad undervisningstid finansieras av utbildningschefens andel av skolmiljarden.
 4. Verksamhetsskulden för simundervisning finansieras av eget kapital om ett eventuellt underskott skulle uppstå pga verksamhetsskulden.
 5. Verksamhetskulden för modersmålsundervisningen finansieras av eget kapital på totalt 500 000 kr.
 6. Samtliga föreslagna åtgärder för att motverka den uppbyggda verksamhetsskulden skall genomföras.
 7. Nämnden ger förvaltningen i uppdrag att säkerställa att samtliga tillgängliga statsbidrag som kan användas för att minska verksamhetsskulden söks.
 8. Paragrafen förklaras omedelbart justerad.

Ansvarig handläggare: 

Christina Widén, ekonomichef, 054 – 540 29 02

Maria Kjällström, skoldirektör barn- och ungdom, 054-540 39 82


Tillfällig reducering av Kulturskolans avgifter

På grund av restriktioner och pågående pandemi har Kulturskolans elever inte erbjudits den undervisning som förväntats under läsåret 2020/2021.

Viss undervisning har skett på distans, och där distans inte ha varit möjligt har verksamhetens ställts in. Gruppundervisning för teater, dans, ensemble och orkester har till stora delar ställts in, men samtliga delar i verksamheten har påverkats på något sätt. Närundervisning har endast skett där det varit möjligt och där rekommendationerna kunnat följas.

Barn- och ungdomsnämndens beslut:

 1. Kulturskolans avgift för vårterminen 2021 för gruppundervisning; teater, dans, ensemble och orkester reduceras med 100 procent.
 2. Kulturskolans avgift för vårterminen 2021 för individuell undervisning inklusive gruppundervisning i bild reduceras med 50 procent.
 3. Inkomstbortfallet på ca 400 000 kronor belastar barn- och ungdomsförvaltningens eget kapital 2021.

Ansvarig handläggare:

Lena Huldén, utredare, 054-540 87 02

Grundskolans samverkan med föreningar, organisationer och näringsliv

Barn- och ungdomsförvaltningen har fått i uppdrag att utreda hur kommunens grundskolor kan samverka mer med föreningar, organisationer och näringsliv i Karlstads kommun.

Utifrån läroplanen har alla som arbetar i skolan i uppdrag att utveckla kontakter med kultur- och arbetsliv, föreningsliv samt andra verksamheter utanför skolan. Skolorna har redan idag samarbeten med externa aktörer genom bland annat prao, NTA (naturvetenskap och teknik för alla) samt elevens val i idrott, musik och kultur.

Förvaltningen föreslår nya samarbeten inom områdena hållbarhet, spelutveckling samt idrott och hälsa.

Barn- och ungdomsnämndens beslut:

 1. Barn- och ungdomsförvaltningens utredning godkänns.
 2. Förvaltningen ges i uppdrag att utveckla samverkan i enlighet med förslagen i utredningen. Kostnader får inte överstiga det som beräknats i utredningen och täcks av eget kapital. I bokslutet redovisas hur samverkan utvecklats och vilka kostnader det medfört under 2021.
 3. Förvaltningen ges i uppdrag att inom spelutveckling vidareutveckla kopplingen mellan teknik och kultur och konstnärliga ämnen som skrivande, berättande, dans, musik och teater.

Ansvarig handläggare:

Lena Huldén, utredare, 054-540 87 02

Begäran om avveckling av förskolan Solvingen

Förskolan Solvingens ekonomiska förening har begärt att förskolans rätt till bidrag ska dras tillbaka eftersom förskolan ska avvecklas den 24 juni 2021.

Avvecklingen sker på grund av att Karlstads universitet som äger lokalen har sagt upp hyresavtalet. Vårdnadshavare har uppmanats att omgående söka annan plats i kommunal- eller fristående verksamhet.

Barn- och ungdomsnämndens beslut:

 1. Den fristående huvudmannen för Solvingens ekonomisk föreningens rätt till bidrag för förskolan Solvingen återkallas efter att preliminära utbetalda bidrag inklusive eventuella tilläggsbelopp korrigerats.
 2. Barn- och ungdomsförvaltningen får i uppdrag att uppdatera information samt vidta andra åtgärder med anledning av att verksamheten Solvingens förskola avvecklas.

Ansvarig handläggare:

Anders Lundberg, utredare, 054-540 36 51

Granskning av arbetet med Likvärdig skola med fokus på bedömning och betygssättning

Revisionsfirman PwC har på uppdrag av kommunens revisorer granskat barn- och ungdomsnämndens arbete med likvärdig skola med fokus på bedömning och betygssättning.

Kommunens revisorer bedömer att nämnden inte helt säkerställer en ändamålsenlig utbildning när det gäller likvärdighet kring bedömning och betygssättning och att den interna kontrollen inte bedöms som helt tillräcklig.

Just det granskade året avviker från normala år då varken nationella prov genomfördes eller jämförande statistik var tillgängliga vilket delvis förklarar revisionens bedömning.

Följande åtgärder föreslås med anledning av PwC:s bedömning.

 • Utbildningschef grundskola ges i uppdrag att säkerställa att samtliga rektorer i grundskolan ger förutsättningar för samverkan för lärare inom och mellan skolenheter och att exempelvis sambedömning, extern bedömning och avidentifiering av nationella prov används i bedömningar.
 • Samtliga rektorer i grundskolan ges i uppdrag att i enhetens systematiska kvalitetsarbete analysera skillnader mellan betyg och resultat från de nationella proven.
 • Kvalitetsstrateg grundskola ges i uppdrag att följa processen med samverkan och sambedömning inom och mellan skolenheter samt analysera resultat, effekter och bedöma vilka övergripande utvecklingsbehov som finns.
 • Kvalitetsstrateg grundskola ges i uppdrag fördjupa analysen innehållande jämförelser mellan skolenheter, ämnen och elever med ett särskilt fokus vad avser elevernas kunskapsresultat samt om det föreligger skillnader mellan betyg och resultat från de nationella proven.

Barn- och ungdomsnämndens beslut:

 1. Redovisningen godkänns
 2. Barn- och ungdomsförvaltningen får i uppdrag att vidta de föreslagna åtgärderna
 3. Vidtagna åtgärder och effekt av åtgärderna gällande sambedömning, extern bedömning och avidentifiering av nationella prov redovisas till barn- och ungdomsnämnden juni 2022
 4. Vidtagna åtgärder gällande analys innehållande jämförelser mellan skolenheter, ämnen och elevgrupper med särskilt fokus på nationella prov och betyg redovisas till barn- och ungdomsnämnden i augusti 2021 och augusti 2022
 5. Uppföljning och analys inom ramen för huvudmannens systematiska kvalitetsarbete redovisas årligen i Barn- och ungdomsnämndens samlade redovisning av kvalitet och resultat.

Ansvarig handläggare:

Johan Sjövall, utbildningschef grundskola, 054-540 29 08

Relaterade Artiklar

Vi använder cookies och andra identifierare för att förbättra din upplevelse. Detta gör att vi kan säkerställa din åtkomst, analysera ditt besök på vår webbplats. Det hjälper oss att erbjuda dig ett personligt anpassat innehåll och smidig åtkomst till användbar information. Klicka på ”Jag godkänner” för att acceptera vår användning av cookies och andra identifierare eller klicka ”Mer information” för att justera dina val. Jag Godkänner Mer Information >>