Så säger skolorna i Västra Götalandsregionen att deras distansundervisning har fungerat

Gymnasieskolorna i Västra Götalandsregionen anser sig ha god tillgång till digitala verktyg och resurser, men upplever en utmaning i att få in rättvisande underlag för betyg och bedömning.

Så säger skolorna i Västra Götalandsregionen att deras distansundervisning har fungerat 1
Så säger skolorna i Västra Götalandsregionen att deras distansundervisning har fungerat

Grundskolan ser däremot utmaningar i att kunna förse alla elever med ett fullgott digitalt verktyg om de behöver övergå till distansundervisning. Det visar en omfattande kartläggning som nyligen genomförts av Göteborgsregionen (GR).

Våren 2020 var en annorlunda vår för skolorna i Sverige. Covid-19 förde med sig stängda skolor och snabb omställning till distansundervisning. Genom regelbundna enkätundersökningar kan nu en kartläggning presenteras, över hur omställningen sett ut för skolorna i Västra Götalandsregionen.

– Syftet med kartläggningen var att ta reda på och synliggöra hur övergången till distans- och fjärrundervisning har sett ut för grund- och gymnasieskolor i Västra Götalandsregionen, berättar Kristoffer Hedram, projektledare för kartläggningen.

– Vad har fungerat bra? Vilka utmaningar har funnits? Vilka lärdomar kan vi ta av detta och hur kan skolorna i regionen arbeta vidare med sin distansundervisning? Resultatet ska kunna fungera som ett stöd för samtliga 49 kommuner i regionen.

Så upplever gymnasieskolan sin distansundervisning

 • God tillgång till digitala verktyg och resurser
 • Utmaningar gällande examinationer och bedömning.
 • Utmaningar kring likvärdighet på universell- och gruppnivå samt insatser för särskilt stöd.
 • Hur skapas förutsättningar så att alla elever inkluderas i undervisningen?
 • Förskjutning från att fokus har legat på digital infrastruktur till att allt mer handla om kvaliteten på undervisningen.
 • Utmaningar att få in ett rättvisande underlag gällande betyg och bedömning.
 • Likvärdigheten är fortfarande ifrågasatt
 • Ökad närvaro bland elever

Det säger grundskolan om distansundervisning

 • Ovisshet inför en eventuell omställning
 • Förberedande arbete för att klara av en omställning
 • God tillgång till digital infrastruktur
 • Utmaningar i att kunna förse alla elever med ett fullgott digitalt verktyg.
 • Utmaningar kring elever med sjukfrånvaro kopplat till likvärdighet
 • Utmaningar kring ökad arbetsbelastning
 • Nya undantagsåtgärder tillåter distansundervisning
 • Många elever är tillbaka och närvarande i skolan och undervisning bedrivs som vanligt
 • Lärdomar kring digitaliseringens möjlighet att möta elever med svag skolanknytning och/eller problematisk skolfrånvaro.