Vinnarna av kvalitetsutmärkelsen Guldtrappan 2021 klar
Hem NYHETER Vinnarna av kvalitetsutmärkelsen Guldtrappan 2021 klar

Vinnarna av kvalitetsutmärkelsen Guldtrappan 2021 klar

Publicerat av: Redaktionen

Digital kompetens hos elever kan byggas systematiskt från förskola till vuxenutbildning. Det visas av sju kommunala skolhuvudmän – med mycket olika storlek och förutsättningar. Alla har haft den nationella strategin för digitalisering i skolan som grund. För sitt arbete tilldelas dessa huvudmän nu kvalitetsutmärkelsen Guldtrappan 2021.

Guldtrappan som delas ut sedan 2015, är en kvalitetsutmärkelse för skolhuvudmän som ligger i framkant när det gäller skolutveckling i en digital tid. Utmärkelsen utdelas årligen till nominerade skolhuvudmän som arbetar framgångsrikt och långsiktigt utifrån styrdokumenten för elevers kunskaper, digitala kompetens och personliga utveckling.

Bakom Guldtrappan står stiftelsen Yngve Lindbergs Minne med partners: Skolverket, Specialpedagogiska skolmyndigheten, Friskolornas riksförbund, Sveriges skolledarförbund, Skolchefsföreningen, Sveriges Kommuner och Regioner samt stiftelsen DIU.Vinnarna av kvalitetsutmärkelsen Guldtrappan 2021 klar

– Vi i juryn ser hur den nationella digitala strategin för skolan nu slår rot och spirar. Vi ser hur den tas till utgångspunkt för skolans arbete hos dessa sju nominerade huvudmän, med mycket olika förutsättningar, och omsätts i konkret utvecklingsarbete. Avgörande är att alla nivåer i styrkedjan involveras och blir delaktiga. Och rektorerna är en nyckelgrupp hos samtliga sju huvudmän, säger Peter Becker, stiftelsen DIU, ordförande i Guldtrappans jury.

– Vi ser därtill hur strukturer skapats för systematisk och långsiktig utveckling. Liksom förra året ser vi också hur huvudmän inte bara är konsumenter av verktyg och plattformar utan är medskapande och delaktiga i utvecklingsarbetet.Vi ser en ny nivå av digital mognad hos dessa huvudmän.

Utdelningen av utmärkelsen Guldtrappan 2021 sker vid en ceremoni under hösten 2021. Exakta former för prisutdelningen fastställs med hänsyn tagen till situationen kring Covid-19.

Följande huvudmän får kvalitetsutmärkelsen Guldtrappan 2021, med juryns motiveringar:

Hallstahammars kommun: grundskola
Med den nationella digitaliseringsstrategin som utgångspunkt har Hallstahammars skolor tagit steget ut i en spännande digitaliseringsresa. Med grunden i att alla barn och elever får en förståelse för hur digitaliseringen påverkar världen och våra liv arbetar man systematiskt för att stärka kompetensen om digitaliseringens möjligheter i den pedagogiska verksamheten. Med förankring i hela styrkedjan blir rektorer en nyckelgrupp liksom de lokala it-pedagogerna på varje skola. Tillgång till digitala läromedel blir en viktig del i elevernas lärande. Digitaliseringen underlättar personalens arbetssituation i fråga om undervisning och administration och har blivit en kraftfull hävstång för utvecklingen.

Leksands kommun, utbildningssektorn, avdelning grundskolan: grundskola
”Leksands kommun är med sin digitaliseringsplan för grundskolan, med mål och tydliga strukturer för kunskapsutveckling och likvärdighet ett inspirerande exempel på hur man kan förverkliga den nationella planen för skolans digitalisering. Utbildning, som del i en samlad förvaltning och i dialog med närsamhälle och näringsliv, ger hållbarhet och långsiktighet i en mindre kommun. Rektorerna, organiserade i ett råd, och lokala ledningsgrupper planerar utveckling. Kollegialt lärande organiseras mellan små byskolor och större skolor. Alla grundskolor har bemannade skolbibliotek. Gemensamma digitala lärresurser nås via en webbtjänst; process för nyanskaffning liksom alternativa lärresurser för tillgänglig lärmiljö är andra inslag i denna kreativa dalamiljö.”

Eksjö kommun, barn- och utbildningssektorn: förskola, grundskola, gymnasium inklusive särskolor
I Eksjö kommun har barn- och utbildningsnämnden med utgångspunkt i den nationella digitaliseringsstrategin, efter en grundlig process, från barn och elever upp till nämnd tagit avgörande beslut kring genomförandet av strategins tre fokusområden, med utvecklingsplaner där effektkedje-modellen används. Att leda digitaliseringen ses som en av nyckelfrågorna. Digitaliseringsråd organiseras för bred förankring, utvecklingslärare driver en skolblogg och delakulturen ska bli mer än bara digitala tips: det ska bli ett kollegialt utvecklingsarbete. Nu är fokus det långsiktiga genomförandet med sikte på att utveckla elevers lärande och resultat. Med mål och strukturer byggda kring den nationella strategin är Eksjö en god modell.”

Göteborgs stad, förskoleförvaltningen: förskola
Göteborgs stads förskola har skapat en ambitiös och storskalig handlingsplan baserad på den strategiska plan för digitalisering inom utbildningsområdet som staden antagit. Självskattning och kompetensutveckling för rektorer är viktiga delar i en mycket omfattande verksamhet med många enheter. Utvecklingen av den tekniska infrastrukturen liksom tillgången till digitala lärresurser är inspirerande pågående arbeten. Strukturerat digitalt förändringsarbete liksom utveckling av pedagogernas digitala kompetens stöds genom många former av workshops, nätverk och arenor för delakultur. Spännande förutsättningar för fortsatta framsteg.

Karlstads kommun: förskola, grundskola, grundsärskola
”Med ’Digitala Karlstad’ kopplar kommunfullmäktige ihop digital utveckling med kommunens vision och övergripande mål. Hela styrkedjan är involverad i digitaliseringen. Huvudmannen ansvarar för att skapa förutsättningar, rektor för planering och organisation, lärarna för genomförande av undervisning och mötet med eleverna. IT-råd för skola och förskola består av rektorer och är central för den kraftfulla utvecklingen. Varje skolenhet har dels it-handledare, dels tekniskt ansvariga för verksamhetsnära support och därtill en central servicedesk gemensam för hela kommunen. En behovsstyrd anskaffningsprocess för nya appar och system, liksom samarbetet med kommunens IT-avdelning och piloter bidrar till systematiken. Med ’DigKomp Akademien’ genomförs ständigt tillgänglig kompetens-utveckling. Helheten skapar förutsättningar för ett lyft i kommunens skolor.

Göteborgs stad, grundskoleförvaltningen: grundskola
”Göteborgs stads grundskolor har byggt upp en digitaliseringsstrategi som är kopplad till identifierade behov av förstärkt kvalitet i undervisningen samt en ökad likvärdighet mellan skolor. Utifrån sin stora organisation har huvudmannen arbetat fram en tydlig styrkedja med uttalade förväntningar på samtliga nivåer. I det strategiska arbetet görs också långsiktiga fortbildningsinsatser som utgår från lärarnas behov liksom att elevernas behov styr valet av digitala verktyg. Variationen av lärresurser och verktyg förverkligas genom att Göteborgs stads grundskolor har infört central finansiering av digitala verktyg. Sammantaget lägger detta en bra grund för den fortsatta utvecklingen i kommuns grundskolor.”

Stockholms stad, vuxenutbildningen för egen-regi
”Stockholms stads vuxenutbildning i egen regi arbetar sedan flera år systematiskt med att utveckla undervisningen och baserar sin nya handlingsplan både på vetenskap och erfarenhet bland annat dokumenterat genom utomstående utvärderingar. Genom såväl nära stöd både pedagogiskt och tekniskt, samt ett genomtänkt ekosystem har en organisation byggts som stödjer utvecklingen mot högre måluppfyllelse. Tillgång till digitala lärresurser säkras liksom andra verktyg såsom digitala prov. Flera initiativ ger lärare tillgång till stöd och erfarenhetsutbyte. Ett kraftfullt steg vidare för vuxenutbildningen.”

Relaterade länkar

Relaterade Artiklar

Vi använder cookies och andra identifierare för att förbättra din upplevelse. Detta gör att vi kan säkerställa din åtkomst, analysera ditt besök på vår webbplats. Det hjälper oss att erbjuda dig ett personligt anpassat innehåll och smidig åtkomst till användbar information. Klicka på ”Jag godkänner” för att acceptera vår användning av cookies och andra identifierare eller klicka ”Mer information” för att justera dina val. Jag Godkänner Mer Information >>