Här är resultatet av årets regiongemensamma elevenkät
Hem UNDERSÖKNING Årets resultat av den regiongemensamma elevenkäten finns nu tillgängligt

Årets resultat av den regiongemensamma elevenkäten finns nu tillgängligt

Publicerat av: Redaktionen

Här är resultatet av årets regiongemensamma elevenkät.

Under februari och mars 2022 deltog totalt cirka 19 400 elever på ungefär 310 skolor i den regiongemensamma elevenkäten. Av de inbjudna eleverna har 79% svarat på enkäten, en ökning på 4 procentenheter jämfört med 2021. Högst svarsfrekvens totalt har Ale och Öckerö med 87%.

Enkäternas frågor är indelade i frågeområden vars resultat består av ett sammantaget indexvärde för de frågor som berör samma del. Svaren ger ett indexvärde mellan 1–100 där 100 är högst och 1 är lägst. Som en följd av att frågeunderlaget förändrades inför årets enkät i årskurs 5, 8 och i gymnasieskolans år 2 redovisas inga jämförelser bakåt i tiden för dessa åldersgrupper. Den tidigare respondentgruppen åk 9 har också bytts ut mot åk 8. Frågorna för åk 2 samt för grundsärskolan och gymnasiesärskolan är samma som tidigare år.

Trygghet skattas högt

Betyget för frågeområdet ”Trygghet” är, likt tidigare år, högt för alla åldersgrupper med indexvärden mellan 84–89. Även lärarnas respektive elevernas bemötande skattas högt i de årskurser som området ingår i (årskurs 5 och 8 i grundskolan samt årskurs 2 i gymnasiet). Det finns dock en skillnad inom dessa områden mellan svaren från flickor och pojkar där indexvärdet för flickornas svar sammantaget är något lägre i alla medverkande årskurser utom i årskurs 2.

Av de enskilda frågorna i grundskolans årskurs 2 är ”Jag har kompisar att vara med på skolan” den som ges högst betyg (indexvärde 92). Ungefär nio av tio elever i åk 2 anger också att lärarna är snälla mot dem och hjälper dem.

Vid sidan om de frågor som berör trygghet och bemötande upplever eleverna i åk 5, 8 och Gymnasieskolans år 2 att lärarna förklarar vad de ska göra så att de förstår och att de får den hjälp de behöver under lektionerna (indexvärden mellan 70 och 79). 82 % av Gymnasieeleverna anger också att de till största delen eller helt och hållet är nöjda med sin skola.

En del av kvalitetsarbetet

Den regiongemensamma elevenkäten har genomförts i Göteborgsregionens samtliga 13 medlemskommuner sedan år 2011. Undersökningen syftar till att ge ett underlag till det systematiska kvalitetsarbetet på skolorna, ute i kommunerna samt i regionen. Arbetet är väl förankrat och högt prioriterat i medlemskommunerna. Den regiongemensamma enkäten åskådliggör nyttan av och kraften med regional samverkan.

Här är resultatet av årets regiongemensamma elevenkätUrval och metod

Enkäten gick ut till alla 13 kommuners elever i årskurs 2. För åk 5 och 8 i grundskolan samt år 2 i gymnasieskolan deltar Göteborgsregionens 13 kommuner i Skolinspektionens nationella enkät vartannat år varför urvalet medverkande kommuner skiljer sig år från år i den regionala enkäten.

Svarsinsamlingen genomfördes under lektionstid genom en webbenkät. För att säkra respondenternas anonymitet redovisas inga frågor där antalet svarande är färre än sju.

Svaren ger ett indexvärde som beräknas på andelen som valt svarsalternativ, där det bästa svarsalternativet ges 100 poäng, det näst bästa 66,66, det näst sämsta ges 33,33 poäng och det sämsta ges 0 poäng. Poängen multipliceras med andelen som valt alternativet och delas sedan på totala antalet svar för att erhålla indexvärdet.

 

Relaterade Artiklar

Vi använder cookies och andra identifierare för att förbättra din upplevelse. Detta gör att vi kan säkerställa din åtkomst, analysera ditt besök på vår webbplats. Det hjälper oss att erbjuda dig ett personligt anpassat innehåll och smidig åtkomst till användbar information. Klicka på ”Jag godkänner” för att acceptera vår användning av cookies och andra identifierare eller klicka ”Mer information” för att justera dina val. Jag Godkänner Mer Information >>