Bra att förskoleklassens roll blir förtydligad- Lärarförbundet kommenterar regeringens förslag om att införa obligatorisk förskoleklass

Lärarförbundet välkomnar regeringens förslag om att införa en obligatorisk förskoleklass och att i samband med detta införa skolplikt.

De nuvarande kraven på behörighet och lärar- eller förskollärarlegitimation ska också fortsätta gälla. Förslaget stärker förskoleklassens viktiga roll och det är också något som merparten av lärarna i förskoleklass vill se.

Bra att förskoleklassens roll blir förtydligad- Lärarförbundet kommenterar regeringens förslag om att införa obligatorisk förskoleklass 1–Det här är något som Lärarförbundet har drivit länge. Förslaget innebär att elevers rätt till utbildning i förskoleklass stärks och att förskoleklassen bibehåller sin viktiga roll som en bro mellan förskola och grundskola, där förskollärares och grundskollärares kompetenser berikar och kompletterar varandra. Men vi kan inte nog understryka vikten av att förskoleklasslärarna får rätt förutsättningar för sitt förnyade uppdrag, säger Maria Rönn, vice ordförande för Lärarförbundet.

Idag finns dock stora brister. De flesta förskoleklasslärarna arbetar idag även på fritidshemmet och har ibland nästan ingen tid alls avsatt för att planera och utveckla sin undervisning i förskoleklassen. Det visar även Lärarförbundets rapport, Satsa på förskoleklassen. Ofta saknas reella möjligheter till samverkan med förskolans och grundskolans lärare enligt läroplanens krav.

Rätt till särskilt stöd

Lärarförbundet anser också att bestämmelserna om modersmålsundervisning och studiehandledning idag är för svaga. De bör istället regleras på samma sätt för elever i förskoleklass som för elever i grundskolan.

– Vi får ofta signaler om att elever i behov av särskilt stöd inte får tillgång till de resurser och specialpedagogiska insatser de behöver. Regeringen bör därför förtydliga elevers rätt till särskilt stöd i förskoleklassen, säger Maria Rönn.

Lärarförbundets rapport:

Satsa på förskoleklassen