It-användning och it-kompetens i skolan

It-användning och it-kompetens i skolan. Rapporten visar att tillgången till datorer har ökat kraftigt för både elever och lärare de senaste tre åren men att it inte används i större utsträckning i undervisningen och att it-kompetensen är låg.

It-användning och it-kompetens i skolanRapporten redovisar regeringsuppdraget att vart tredje år följa upp it-användning och it-kompetens i förskola, skola och vuxenutbildning.Resultaten visar att tillgången till datorer har ökat kraftigt för både elever och lärare inom alla skolformer sedan den senaste undersökningen 2008. Men fler antal datorer har inte inneburit att it används mer i undervisningen. Användningen av it är i stort sett lika låg i flera ämnen som den var för tre år sedan. Det framkommer också att många lärare upplever att det finns stora brister i it-stödet och utrustningen.

Det finns ett stort behov av kompetensutveckling hos både lärare och rektorer visar rapporten. Hur datorerna ska användas som pedagogiska verktyg i undervisningen och hur skolan ska arbeta mot kränkningar på nätet, är exempel på områden där det behövs kompetensutveckling.

Post Comment