Den nationella handlingsplanen lämnas för digitalisering av skolväsendet till regeringen

Handlingsplanen är unik på så sätt att den bygger på en bred dialog med hela skolväsendet och över 3 000 personer från hela landet har varit delaktiga.

Den nationella handlingsplanen lämnas för digitalisering av skolväsendet till regeringen 1-När vi i Skellefteå fick frågan från Sveriges kommuner och landsting, (SKL) om att vara med i det här arbetet såg vi det som en självklarhet att tacka ja, säger Anders Bergström, förvaltningschef för skolkontoret i Skellefteå kommun. Det har varit ett bra tillfälle att få vara med och påverka och belysa behov som standardisering, samordning och finansiering, säger Anders Bergström.

Arbetsgrupperna har fokuserat på tre olika teman, digital kompetens, likvärdig tillgång och användning och forskning och uppföljning. Magdalena Kågström, chef för digitalt lärande i Skellefteå kommun har varit aktiv i digital kompetens och förvaltningschef Anders Bergström i likvärdig tillgång och användning.

-Behov och lösningar har diskuterats och analyserats vid runda bordssamtal, i möten med arbets- och referensgrupper samt i fysiska och digitala rådslag berättar Magdalena Kågström, chef digitalt lärande.

Handlingsplanen har utmynnat i 18 olika aktiviteter som ska ligga till grund för att skapa förutsättningar för samtliga huvudmän att nå målen i den nationella digitaliseringsstrategin senast 2022, samt skapa förutsättningar för en likvärdighet i skolväsendet.