”Det digitala ledarskapet behöver konkretiseras”

I mars klubbades de nya kurs- och läroplanerna för grund- och gymnasieskolan igenom, och den 19 oktober presenterade regeringen en nationell digitaliseringsstrategi för skolväsendet.

”Det digitala ledarskapet behöver konkretiseras” 1Henrik Widaeus och Oscar Semb, utvecklingsstrateger för AcadeMedias gymnasieskolor, kommenterar strategin i ett längre blogginlägg på AcadeMedias medarbetarwebb.

– Mycket är bra, nu finns någon form av riktning som behöver konkretiseras. Utifrån de tre fokusområdena digital kompetens för alla i skolväsendet, likvärdig tillgång och användning samt forskning och uppföljning kring digitaliseringens möjligheter har vi på AcadeMedia valt att börja vårt mer konkreta arbete i frågan om digital kompetens, säger Oscar Semb.

– Skolorna har ju redan arbetat en hel del med detta, och eftersom det dessutom finns ett stort intresse för frågor som rör administration, planering, genomförande, uppföljning och utvärdering av undervisningen har vi valt att göra en första kartläggning just där, säger Henrik Widaeus.

Tillsammans har de formulerat två inledande frågor kopplade till det digitala ledarskapet:

  • Hur påverkar en digital hantering av frånvaro skolans arbete med att främja elevernas närvaro?
  • Hur kan digitaliseringen främja arbetet med att kollegialt pröva och utvärdera insatser utifrån lärares bedömning om elever som riskerar att inte nå målen?

I blogginlägget utvecklar Oscar Semb och Henrik Widaeus sina resonemang och de återkommer inom kort med en reflektion kring de delar av skolans digitalisering som ger möjligheter, men också innebär en del risker, när det kommer till planering, genomförande, uppföljning och utvärdering av undervisningen.

-Framför allt tittar vi närmare på, och problematiserar, arbetet med bedömning i digitala verktyg. Ett särskilt fokus ligger på användningen av kunskapskrav i matrisform i olika digitala plattformar, berättar Oscar Semb.