KB:s kommentar på regeringens forskningsproposition

I dag presenterade regeringen sin nya forskningsproposition.

IT-pedagogen.se
Gunilla Herdenberg, riksbibliotekarie på Kungliga bibliotekets

Satsningarna i propositionen stärker Kungliga bibliotekets (KB) vision att fler ska använda mer, bland annat genom öppen tillgång till forskningsresultat och större tillgång till digitaliserat material. Dessutom stärks bibliotekens uppdrag som en viktig samhällsresurs.

En glädjande aspekt av forskningspropositionen är att den sätter ljuset på humanistisk och samhällsvetenskaplig forskning, menar riksbibliotekarie Gunilla Herdenberg:

– Det gäller inte minst den forskning som kan bedrivas på stora mängder digitaliserat material. Kungliga biblioteket har stora samlingar av nationellt intresse som snarast behöver digitaliseras och tillgängliggöras för forskning.

KB får även ett nytt samordningsuppdrag för öppen tillgång till vetenskapliga publikationer.

– Vi ser fram emot att samverka med övriga aktörer för att på ett ansvarsfullt sätt förverkliga regeringens mål att alla vetenskapliga publikationer, som är resultat av offentligt finansierad forskning, publiceras med omedelbar öppen tillgång. Det är också positivt att Vetenskapsrådet får ett motsvarande uppdrag för öppen tillgång till forskningsdata samt att dessa två uppdrag ska genomföras i samråd, säger riksbibliotekarie Gunilla Herdenberg.

KB ska dessutom, i samverkan med Vetenskapsrådet samt universitet och högskolor, långsiktigt förvalta och vidareutveckla publikationsdatabasen SwePub. Syftet är att skapa förutsättningar för att SwePub ska fungera som en fullgod och heltäckande datakälla för bibliometriska analyser och studier av publiceringsmönster på nationell nivå.