Mer om skolbibliotek och samverkan i Lindesbergs nya biblioteksplan
Hem KOMMUNER Mer om skolbibliotek och samverkan i Lindesbergs nya biblioteksplan

Mer om skolbibliotek och samverkan i Lindesbergs nya biblioteksplan

Publicerat av: Redaktionen

I Lindesbergs kommun nya Biblioteksplan för 2023–2026 får skolbiblioteken mer plats än tidigare – och Tillväxtförvaltningen (med ansvar för folkbiblioteken) ska samverka mer med Barn- och utbildningsförvaltningen (med ansvar för skolbiblioteken) för att tillsammans förbättra förutsättningarna för barn och ungas läsförståelse.

”I Lindesbergs kommun kan den samlade biblioteksverksamheten bidra till betydande kunskapsförmedling och kompetenshöjning genom att ett systematiskt läsfrämjande arbete bedrivs där folkbiblioteket och skolbiblioteken samverkar och tillsammans utformar arbetsmetoder som ökar läsförståelsen”, heter det i förslaget till Biblioteksplan.

Lindesbergs kommuns senaste biblioteksplan (2017-2020) skulle ha reviderats under 2019 och antagits i kommunfullmäktige under 2020 tillsammans med ”en samlad analys av hur verksamheten utvecklats och hur intentionerna i planen förverkligats i de olika nämndernas verksamheter.”

Nu är den klar och ska först antas av Tillväxtnämnden och Barn- och utbildningsnämnden på sina kommande sammanträden innan planen slutligen ska antas av Kommunfullmäktige.

Ett stöd för förtroendevalda och tjänstepersoner

Enligt bibliotekslagen (2013:801) ska alla kommuner anta biblioteksplaner för sin verksamhet på biblioteksområdet. Syftet med biblioteksplanen är att ge vägledning för bibliotekens verksamheter. Biblioteksplanen är också ett stöd för förtroendevalda och tjänstepersoner i frågor som rör biblioteksutveckling, läsning, kunskap och livslångt lärande.

Lindesbergs kommuns biblioteksplan omfattar kommunens biblioteksverksamhet som består av folkbibliotek, filialbibliotek, biblioteksbuss och skolbibliotek. Planen är utarbetad av tillväxtförvaltningen i samarbete med barn- och utbildningsförvaltningen och antas slutligen av kommunfullmäktige.

Lindesbergs kommuns biblioteksplan 2023–2026 är en kommunövergripande samordningsstrategi för biblioteksverksamheten för att möta dagens och morgondagens biblioteksbehov. Förslaget är att under 2022–2026 prioritera arbetet mot följande mål:

● Barn- och utbildningsförvaltningen och tillväxtförvaltningen skapar formaliserad samverkan för den samlade biblioteksverksamheten i Lindesbergs kommun.

● Barn- och utbildningsförvaltningen och tillväxtförvaltningen samverkar i syfte att förbättra förutsättningarna för barn och ungas läsförståelse.

Utdrag ur Lindesbergs kommuns Biblioteksplan 2023–2026:

Skolbibliotek

Mer om skolbibliotek och samverkan i Lindesbergs nya biblioteksplan

Lindbackaskolans skolbibliotek

Alla skolor ska ha ett skolbibliotek. Skolbiblioteket är en del av den pedagogiska verksamheten i skolan och kan organiseras så att det på olika sätt stärker elevernas utbildning. Skolbibliotekets uppdrag att vara en pedagogisk resurs för skolans elever och lärare i deras uppdrag att stimulera och ge stöd till eleverna i deras språk-, läs- och kunskapsutveckling.

Enligt Skolinspektionen krävs ett organiserat samarbete mellan en skola och ett folkbibliotek för att kravet på tillgång till skolbibliotek ska anses vara uppfyllt.

Skolbiblioteket ska vara anpassat för elevernas behov att främja språkutveckling och stimulera till läsning

Att ha en god läsförmåga är en avgörande kompetens för en elevs skolutveckling och arbetet med att nå läroplanens mål. Att främja läsintresset, både att läsa skönlitteratur och att ta del av faktatexter, är en framgångsfaktor i skolans uppdrag i att ge eleverna en god läskompetens. Grundskolan i Lindesberg arbetar läsfrämjande men ytterligare insatser behövs.

Att många nyanlända barn och unga påverkas av hur förskolan och skolan, men också folkbiblioteken, arbetar med tillgänglighet, läsfrämjande och integration är i det närmaste en självklarhet.

Gemensamma utmaningar

Enligt Statens medieråds rapport Unga & medier lägger barn och unga allt mindre tid på att läsa böcker och tidningar, samtidigt som många unga själva anser att de borde läsa mer. Samtidigt uppvisar fler elever en bristande läsförmåga. För att klara skolan och de krav som samhället ställer behöver barn och unga ha ett språk som utvecklas fullt ut. Att kunna läsa är en grund för ett aktivt deltagande i samhället, men att barn läser för nöje och upplevelse är också viktigt för deras utveckling och välmående.

Under barnets första år är språkutveckling som mest intensiv och påverkningsbar. Tidiga insatser är avgörande för att förbättra läsförmågan. Läsfrämjande insatser riktade till små barn är av stor betydelse för barnets fortsatta utveckling. I detta arbete är föräldrar, pedagoger och andra vuxna i barnets närhet viktiga.

I Lindesbergs kommun kan den samlade biblioteksverksamheten bidra till betydande kunskapsförmedling och kompetenshöjning genom att ett systematiskt läsfrämjande arbete bedrivs där folkbiblioteket och skolbiblioteken samverkar och tillsammans utformar arbetsmetoder som ökar läsförståelsen

Tidigare publicerat på LindeKultur om skolbibliotek:

”Ett skolbibliotek utan bibliotekarie är som ett klassrum utan lärare”
Alla elever ska ha tillgång till ett skolbibliotek, enligt skollagen. Om skolbiblioteket dessutom har en kunnig och engagerad bibliotekarie – som på Lindbackaskolan i Lindesberg – blir det en extra värdefull tillgång och pedagogisk resurs som kan bidra till att fler elever når sina kunskapsmål.

Skolbiblioteken gav stöd och trygghet när Shirin kom till Sverige
När Shirin kom som flykting till Lindesberg fann hos stöd och trygghet i skolbiblioteken – först på Storåskolan och därefter på Lindeskolan där hon tog studenten 1994. Efter studier och doktorsexamen vid Uppsala universitet är hon idag forskningsledare och docent vid enheten för medicinsk fysik på McGill-universitetet i Montreal, Kanada.

Nya Lindbackaskolans bibliotek – ett gemensamt skolbibliotek för tre skolor i Lindesberg

Lindesbergs nya skol- och idrottscentrum Lindbacka är en av kommunens största investeringar någonsin. För omkring en halv miljard kronor har Lindesberg fått tre idrottshallar, en ishall, en curlinghall, en utomhusarena med konstgräs – och tre skolor för tusen elever med ett gemensamt och bemannat skolbibliotek.

Så tycker de politiska partierna i Lindesberg om bemannade skolbibliotek
Inför valet 2022 frågade LindeKultur hur de politiska partierna i Lindesbergs kommun skulle ställa sig till ett antal frågor – däribland förslaget att ge alla elever tillgång till bemannade skolbibliotek. Fem partier (M, C, V, L och MP) svarade positivt, tre partier (S, SD och KD) svarade negativt och ett parti (LPO) svarade inte alls.

Årets skolbibliotek: Hedersomnämnande till Lindeskolan i Lindesberg
Utmärkelsen Årets skolbibliotek 2021 tilldelas Vallastadens skola, Linköpings kommun. Juryns två hedersomnämnanden går till Sandsbro skola, Växjö, och Lindeskolan, Lindesberg. Priset Årets skolbibliotek delas ut av Nationella Skolbiblioteksgruppen som verkar för ett Sverige där bemannade skolbibliotek är en självklar och integrerad del i skolans pedagogiska arbete.

Lindeskolans bibliotek i Lindesberg – en pedagogisk resurs för både elever och lärare

Skolbiblioteket på Lindeskolan – Lindesbergs kommuns gymnasieskola – är en pedagogisk resurs för både elever och lärare med utbildade skolbibliotekarier. ”Vi fungerar som en integrerad verksamhet i skolans pedagogiska arbete i nära samarbete med lärarna”, förklarar Annika Parbring och Josefin Malefelt – skolans bibliotekarier som formulerat en egen biblioteksplan för Lindeskolan.

Så vill Skolinspektionen att ett skolbibliotek ska fungera
Skolinspektionen har genomfört en kvalitetsgranskning om hur skolor använder skolbiblioteket som en pedagogisk resurs för att främja elevernas lärande. Som vägledning har Skolinspektionen tagit fram ett verktyg till stöd för att reflektera över hur skolbiblioteket ska fungera – och en checklista till stöd för att utveckla verksamheten.

”Glöm inte skolbiblioteken i Lindesbergs nya biblioteksplan”
En ny reviderad biblioteksplan för Lindesbergs kommun håller på att tas fram – en gemensam för både folkbibliotek och skolbibliotek. ”Glöm inte skolbiblioteken som en pedagogisk resurs med välutbildad personal, ändamålsenliga lokaler och en tillräcklig mediebudget för alla elever”, manar Jenny Nilsson – utredare på Svensk Biblioteksförening med särskilt ansvar för skolbiblioteksfrågan.

Ny reviderad biblioteksplan på gång i Lindesbergs kommun
En ny biblioteksplan för Lindesbergs kommun håller på att tas fram. Det handlar om en revidering av den nuvarande Biblioteksplan 2017- 2020 som gäller både folkbibliotek (tillväxtnämndens uppdrag) och skolbibliotek (barn- och utbildningsnämndens uppdrag). I biblioteksplanen heter det bland annat att skolbibliotekens främsta uppdrag är att stödja skolans måluppfyllelse.

 

Relaterade Artiklar

Vi använder cookies och andra identifierare för att förbättra din upplevelse. Detta gör att vi kan säkerställa din åtkomst, analysera ditt besök på vår webbplats. Det hjälper oss att erbjuda dig ett personligt anpassat innehåll och smidig åtkomst till användbar information. Klicka på ”Jag godkänner” för att acceptera vår användning av cookies och andra identifierare eller klicka ”Mer information” för att justera dina val. Jag Godkänner Mer Information >>