Förskola & Grundskola summerar 2023
Hem KOMMUNER Förskola & Grundskola summerar 2023

Förskola & Grundskola summerar 2023

Publicerat av: Redaktionen

I årsredovisningen får den som är intresserad en sammanfattning av 2023-års arbete mot uppsatta mål och uppdrag och hur man lyckats följa budget samt slutsatser om ekonomi.

Nämnden för Förskola & Grundskola hanterade sin årsredovisning vid sammanträdet 21 februari.

– Vår årsredovisning summerar det fantastiska arbete som varje dag pågår i våra förskolor och grundskolor. Genom tydlig styrning och ekonomiskt ansvarstagande skapar vi förutsättningar för lärande av hög kvalitet, både nu och i framtiden, säger Emanuel Forsell (M), ordförande nämnden Förskola & Grundskola.

Måluppfyllelse och utvecklingsarbete

89,4 procent av elever som lämnade kommunens skolor vårterminen 2023 var behöriga till nationellt program på gymnasiet. Genomsnittligt meritvärdet för eleverna var 236,5.

– Elever från Kungsbacka ligger väldigt bra till i nationella jämförelser, grunden till det är givetvis de dagliga mötena i förskolor och skolor mellan engagerade medarbetare och barn och elever, säger Elin Hysén (L), vice ordförande nämnden för Förskola & Grundskola. Att alla elever lyckas är givetvis målet.

Under året har förvaltningen bland annat fortsatt synliggöra och utveckla arbete kopplat till vad som skapar kvalitet i undervisningen. Det är ett av Förskola & Grundskolas fokusområden och har enligt forskning stor betydelse för elevernas måluppfyllelse.

Förskola & Grundskola deltar i Sveriges kommuner och regioners, SKRs, utvecklingsprogram UP2 som handlar om att öka skolhuvudmäns kompetens i att arbeta kunskapsbaserat och systematiskt för att motverka studieavbrott och främja fullföljd utbildning.

Förvaltningen har infört ett nytt system kopplat till elevhälsans uppdrag som bland annat innebär bättre förutsättningar för att följa upp och åtgärda kränkningar.

Utifrån det kommungemensamma uppdraget att pröva olika vägar för att möta framtidens utmaningar pågår arbete med att utveckla systematik för att leda och rikta innovationsarbetet:

  • Förskola & Grundskola summerar 2023En digital plattform, Idétorget, har tagits fram med syftet att medarbetare och elever ska kunna vara medskapande i utvecklingsarbetet. Idéer som kommer in nyttovärderas för att avgöra vad som ska få resurser att arbetas vidare med. Här prövar förvaltningen nu bl a att använda AI för att analysera dialoger och därmed bidra till goda underlag i det systematiska kvalitetsarbetet, ett virtuellt lärarträningskoncept samt former för utomhus-fritids.

Kontinuerlig nivåanpassning av verksamhet

Det ekonomiska resultatet landar på minus 44,4 miljoner kronor. I underskottet ingår kostnader för planerade utvecklingsprojekt med 21,5 miljoner kronor. Syftet med dessa projekt har varit att utveckla undervisningens kvalité, öka måluppfyllelsen samt främja digitalisering. Driftsresultatet är därmed ett underskott på 22,9 miljoner kronor vilket motsvarar en avvikelse på 1 procent mot budget. Underskotten hamnar främst i skolornas resultat, medan förskolor i högre grad har ett ekonomiskt resultat i nivå med budget.

Orsaken är bland annat att enheter inte fullt ut kunnat anpassa sina organisationer utifrån färre barn- och elever. Till exempel har elevtalet på kommunens skolor minskat med 117 vilket motsvarar en minskning på 1,2 procent. Att det varit en högre andel barn som velat ha plats i förskola och på fritidshem jämfört med budget bidrar också eftersom de inte varit medräknade i den tilldelade budgeten.

– Sedan prognosen i augusti har driftsresultatet i våra tre pedagogiska områden förbättrats, säger Stigert Pettersson, skolchef och förvaltningschef Förskola & Grundskola. Alla enheter med underskott genomför ett gott arbete för att nå en budget i balans 2024. Vi behöver kontinuerligt arbeta med nivåanpassningar kopplat till färre barn och elever.

En del i Förskola & Grundskolas budget är statsbidrag. Jämfört med 2022 ökade statsbidragen från Skolverket 2023 med 12,9 miljoner kronor. Det beror till stor del på ett nytt statsbidrag för ökade läromedelsinköp.

– Vi har prioriterat att uppfylla förutsättningarna för att få hela den tilldelade ramen för inköp av tryckta läromedel och jag kan konstatera att vi lyckats använda det fullt ut, vilket är mycket glädjande och gynnar våra elever, säger Stigert Pettersson.

 

Relaterade Artiklar

Vi använder cookies och andra identifierare för att förbättra din upplevelse. Detta gör att vi kan säkerställa din åtkomst, analysera ditt besök på vår webbplats. Det hjälper oss att erbjuda dig ett personligt anpassat innehåll och smidig åtkomst till användbar information. Klicka på ”Jag godkänner” för att acceptera vår användning av cookies och andra identifierare eller klicka ”Mer information” för att justera dina val. Jag Godkänner Mer Information >>