Ifous fokuserar på att bygga skola

Hur bygger man utifrån lokala förutsättningar en skola som på bästa sätt främjar och bidrar till alla barn och elevers utveckling och lärande?

En skola som dessutom är en god arbetsmiljö för skolans personal? Skolor har byggts, byggs och kommer att byggas. Vad kan vi lära av de erfarenheter som redan är gjorda av huvudmän runt om i Sverige? Hur används skollokaler och byggnader som finns i dag? Vilka forskningsresultat finns inom t.ex. arkitektur, didaktik och pedagogik kring skolbyggnaden och lärmiljöns betydelse för lärandet? Utifrån såväl forskning som erfarenheter, vad bör en huvudman tänka på vid planering av nybyggnation eller renovering?

Dessa och andra frågor hoppas nästa Ifous fokuserar kunna svara på. Vill du vara med och bidra till att den ska bli verklighet?

Vi planerar att göra:

  • en kort och lättillgänglig sammanställning av befintlig kunskap kring fysiska skolmiljöer.
  • s.k. ”gåturer”, som forskare från olika vetenskapsområden genomför tillsammans med skolpersonal som strukturerade observationer i ca fyra skolor inom olika huvudmäns verksamhet. Gåturerna dokumenteras och analyseras.
  • en rapport med resultat och slutsatser av analyserna, vilket ger underlag för lokala diskussioner och beslut kring att bygga/renovera skolor.

Projektet kommer att genomföras i samarbete med Suzanne de Laval, Arkitekturanalys.

Vad kan Ifous fokuserar användas till?

Skriften redvisar resultaten i ett kort och koncist format, kompletterat med diskussionsfrågor för huvudmännens personal att arbeta med kollegialt. För den som vill fördjupa sig finns en utförlig referenslista. Utöver skriften produceras en film som berättar om analysen och resultaten.

Tidplan

Ifous medlemmar erbjuds att medverka i och medfinansiera arbetet.

Projektstart planeras till VT 2018, gåturer genomförs under HT 2018 och rapporten presenteras 2019.

Planeringsmöte för medverkande skolhuvudmän hålls 26 mars 2018. Anmäl intresse senast den 15 mars!

Vad kostar det?

Budget tas fram i samverkan med medverkande skolhuvudmän och forskare.