Matilda Ernkrans träffar rektorer om rekryteringsmål för könsfördelning bland professorer

I dag, onsdag 9 september, träffar Matilda Ernkrans, minister för högre utbildning och forskning, rektorer från ett urval av lärosäten i landet för ett digitalt möte.

Matilda Ernkrans träffar rektorer om rekryteringsmål för könsfördelning bland professorer 1
Matilda Ernkrans, minister för högre utbildning och forskning

Syftet med mötet är en fördjupad diskussion om hur uppfyllelsen för rekryteringsmålen för könsfördelning bland professorer kan förbättras.

Inför målperioden 2017–2019 fick Universitetskanslersämbetet i uppgift att följa upp och utvärdera utfallet av rekryteringsmålen för könsfördelning bland professorer. Uppföljningen och utvärderingen visade att lärosätena på en övergripande nivå inte har lyckats uppnå sina mål och analysen visade att rekryteringsmålen för perioden inte har lett till någon förbättring vad gäller andelen kvinnor bland nyrekryterade professorer.

– Jämställdhet står högt på agendan inom alla områden som regeringen arbetar med – så också inom arbetet med högskolan. En så omfattande och samhällsbärande verksamhet som högskolan måste ha ett ständigt pågående och starkt jämställdhetsarbete och ge lika möjligheter att forska och utbilda sig oavsett kön, säger Matilda Ernkrans.