Den stundande läromedelsreformen
Hem OM SKOLAN Riksdagen bejakar med acklamation mer kvalitetssäkrade läromedel i skolan

Riksdagen bejakar med acklamation mer kvalitetssäkrade läromedel i skolan

Publicerat av: Redaktionen

Utbildningsutskottet och riksdagen har med anledning av en motion (M) behandlat frågan om huvudmännens skyldighet att tillse att alla skolor har god tillgång till kvalitetssäkrade läromedel.

Utskottet har riktat ett tillkännagivande, en uppmaning, till regeringen att agera i frågan.

Tillkännagivandet har med acklamation bifallits av riksdagen.

I Regeringskansliet arbetar tjänstemännen fortfarande med Läromedelutredningens (SOU 2021:70) betänkande och de remissvar som inkommit.

Några politiska frågor som förmodligen står i fokus:

  • Hur tvingande kan och bör bestämmelsen i skollagen om huvudmännens skyldighet att tillhandahålla kvalitetssäkrade läromedel till skolorna formuleras?
  • Hur bör regeringen förhålla till utredningens ställningstagande till förmån för tryckta läroböcker framför digitala läromedel?
  • Vem ska svara för skolornas ökade, sannolikt fördubblade, kostnader för läromedel?
  • Bör utredningens förslag om att inom Skolverket inrätta en läromedelsnämnd tillstyrkas?

Sannolikt ger regeringen i uppdrag till Skolverket att utreda och komma med förslag till hur en läromedelsnämnd skulle kunna inrättas inom verket, med generaldirektören som ordförande. Det är inte givet att Skolverket väljer att i detalj följa utredningens förslag beträffande nämndens organisering och uppdrag.

Den stundande läromedelsreformenBland läromedelsnämndens inledande uppgifter återfinns att formulera en definition av begreppet kvalitetssäkrat läromedel och att ange vilka kriterier som ska gälla för sådana, samt att även bestämma om organiserandet av nämndens läromedelsgranskning. Nämnden ska också hantera frågan om upprättandet av ett läromedelsregister.

Dessutom finns förslag om att nämnden till sitt förfogande ska erhålla ett årligt belopp om i storleksordningen 25 mnkr till produktionsstöd. Stödet skulle kunna avse produktion av läromedel för mycket små målgrupper (bristområden), men utredningen föreslår att produktionsstöd även ska kunna ges till läromedel som pedagogiskt eller i annat avseende ligger i framkant.

Här finns utbildningsutskottets betänkande och riksdagens beslut: https://riksdagen.se/sv/dokument-lagar/arende/betankande/grundlaggande-om-utbildning_H901UbU15?fbclid=IwAR1rEImJXa8RzQFtiHMCcnBKd1B4Igy_n176QAXT14Zzyzu6Bb8maeKwgUI

Och här finns Läromedelsutredningens betänkande. Förslagen återfinns på sidorna 340 – 357.

https://data.riksdagen.se/fil/7ECD5C7E-97B6-4426-A18D-45915E2DE0AD

 Rolf Ekelund, filosofie magister, utbildad ämneslärare, tidigare läromedelsförläggare och ordförande i branschorganisationen Föreningen svenska läromedelsproducenter (FSL)

 

 

Relaterade Artiklar

Vi använder cookies och andra identifierare för att förbättra din upplevelse. Detta gör att vi kan säkerställa din åtkomst, analysera ditt besök på vår webbplats. Det hjälper oss att erbjuda dig ett personligt anpassat innehåll och smidig åtkomst till användbar information. Klicka på ”Jag godkänner” för att acceptera vår användning av cookies och andra identifierare eller klicka ”Mer information” för att justera dina val. Jag Godkänner Mer Information >>