Hem NYHETER Fler lärare, lovsimskola och insatser för nyanlända – fortsatta investeringar i skolan i budgetpropositionen för 2018

Fler lärare, lovsimskola och insatser för nyanlända – fortsatta investeringar i skolan i budgetpropositionen för 2018

Publicerat av: Redaktionen

För att kunskaperna ska öka för alla elever måste ojämlikheten i skolsystemet brytas.

Regeringen har prioriterat skolan från dag ett och genomfört ett stort antal reformer.

Nu görs ytterligare investeringar för ett attraktivt läraryrke, för mer tidiga stödinsatser och för att öka jämlikheten. Insatserna uppgår till närmare en halv miljard kronor 2018. Regeringen har tidigare aviserat en unik förstärkning av den statliga finansieringen av skolan med start 2018 enligt skolkommissionens förslag, samt förstärkningar till gymnasieskolan. Sammantaget investerar regeringen 2,4 miljarder kronor för en jämlik kunskapsskola 2018 i kommande budgetproposition.

Investeringar i budgetpropositionen för fler lärare och ett attraktivt läraryrke

Fler lärare, lovsimskola och insatser för nyanlända – fortsatta investeringar i skolan i budgetpropositionen för 2018

Svensk skola har under lång tid haft prob­lem att rekrytera tillräckligt många utbil­dade lärare. Det har lett till en lärarbrist som måste bekämpas med insatser på såväl kort som lång sikt. Regeringen har sedan den tillträdde prioriterat insatser för att öka läraryrkets attraktivitet och möta lärarbristen.

I budgetpropositionen för 2018 genomförs ytterligare insatser för att fler ska vilja och kunna bli lärare och för att fler ska stanna kvar i yrket. Investeringarna omfattar totalt närmare 150 miljoner kronor för 2018 och inkluderar bland annat:

  • Åtgärdspaket för fler vägar in i läraryrket
    Vägarna in i läraryrket behöver bli fler och mer flexibla och regeringen tillför medel för ändamålet. Områden som kan komma att innefattas är exempelvis fler kom­plet­te­r­ande utbildningar mot lärar- eller förskol­lärar­exa­mina samt omprioritering av medel till VAL – vidareutbildning av lärare – och andra särskilda kompletterande pedagogiska utbildningar. Regeringen investerar även i fler sommarkurser för att snabbare få ut fler lärare på arbetsmarknaden och en informationsinsats om vägarna in i läraryrket. För att möjliggöra fler anställningar av stödpersonal i förskola och skola ska en informationsinsats om anställ­ning genom befintliga arbetsmarknadsåtgärder genomföras.
  • Stärkt kompetensutveckling och behörighetsgivande insatser
    Kompetensutvecklingsinsatsen för lärare i språk-, läs- och skrivutveckling, Läslyftet, förstärks och förlängs till 2020. Även ytterligare kompetensutvecklingsinsatser och behörighetsgivande utbildningar såsom Lärarlyftet II där lärare kan komplettera sin legitimation med fler behörigheter förlängs. Det finns ett behov av kompetens­utvecklings­insatser för att underlätta och säkerställa införandet av programmering i undervisningen, och medel tillförs därför detta ändamål.

Investeringar i tidiga insatser

För att inga elever ska halka efter är det avgörande att stödinsatser sätts in tidigt. Regeringen har lämnat förslag om en åtgärdsgaranti i läsning, skrivning och matematik i förskoleklassen och lågstadiet till Lagrådet, och föreslår i budgetpropositionen ytterligare medel utöver tidigare avsatta medel till garantin.

Åtgärdsgarantin ska säkerställa att alla elever i behov av extra anpassningar eller särskilt stöd får rätt stöd i rätt tid. Regeringen föreslår även att skolplikten förlängs med ett år och blir tioårig, genom att förskoleklassen blir en obligatorisk skolform och avsätter medel till detta i budgetpropositionen. Totalt avsätter regeringen 100 miljoner kronor för utökade investeringar i tidiga insatser 2018.

Ytterligare insatser för en jämlik kunskapsskola

Några av de ytterligare insatser regeringen gör för en jämlik skola innefattar satsningar på lovsimskola och språkinsatser för nyanlända.

Trots att simkunnighet är en del av skolans läroplan kan inte alla elever som går ut högstadiet simma. För att säkerställa att alla elever ges förutsättningar att uppnå simkunnighet och kunskapskraven i idrott och hälsa föreslår regeringen i budgetpropositionen för 2018 att ett stöd införs till huvudmän för att anordna lovsimskola för elever i årskurs 6–9.

För att klara sin skolgång är goda kunskaper i svenska avgörande. Regeringen förlänger satsningen på utökad undervisningstid i svenska eller svenska som andraspråk för nyanlända elever i grundskolan, och stärker rätten till studiehandledning på modersmålet för nyanlända elever i åldern 13–16 år. Regeringen föreslår även att medel avsätts för genomförande av fler förslag från utredningen elever som kommer till Sverige under grundskolans senare årskurser.

Sammantaget omfattar de ytterligare insatserna för en jämlik kunskapsskola drygt 200 miljoner kronor 2018.

Dessutom görs investeringar i ett kulturskolekliv. Det är angeläget att barn och unga i hela landet, oavsett bakgrund och uppväxtmiljö, har tillgång till en inkluderande kulturskola. Idag råder dock brist på lärare som kan undervisa i kulturskolan. Satsningen innebär bl.a. att de lärosäten som redan erbjuder utbildningsvägar för kulturskolans lärare kan få möjligheter att göra ökade satsningar, men också att lärosäten som har konstnärliga utbildningar stimuleras att även erbjuda pedagogiska konstnärliga utbildningar. Satsningarna för kulturskolan uppgår till 33 miljoner kronor 2018.

Budgetpropositionen för 2018 bygger på en överenskommelse mellan regeringen och Vänsterpartiet.

 

Relaterade Artiklar

Vi använder cookies och andra identifierare för att förbättra din upplevelse. Detta gör att vi kan säkerställa din åtkomst, analysera ditt besök på vår webbplats. Det hjälper oss att erbjuda dig ett personligt anpassat innehåll och smidig åtkomst till användbar information. Klicka på ”Jag godkänner” för att acceptera vår användning av cookies och andra identifierare eller klicka ”Mer information” för att justera dina val. Jag Godkänner Mer Information >>