Ansökan om treterminssystem skickas till regeringen

Kommunstyrelsens arbetsutskott beslutade idag att godkänna en hemställan till regeringen om genomförande av försöksverksamhet med treterminssystem och kortare sommarlov.

Ansökan om treterminssystem skickas till regeringen 1Hemställan (ärende 12) kommer att skickas till Utbildningsdepartementet och innehåller önskemål om att grundskolenämnden i Malmö stad får göra undantag från två paragrafer i skollagen (2010:800):

Ett läsår består av två terminer (9 kap ­§ 3 och 10 kap ­§ 3). Försöksverksamhet med tre terminer innebär följaktligen ett avsteg från att ett läsår ska bedrivas med en vårtermin och en hösttermin.

Betygssättning (10 kap ­§ 15). Grundskolenämnden vill prova olika alternativ till när och hur ofta betyg ska sättas under ett läsår (och inte endast i slutet av en termin).

Under hösten 2019 genomförde grundskolenämnden en förstudie för att undersöka möjligheten om någon eller några grundskolor, under en försöksperiod, kan införa ett läsår med tre terminer och ett kortare sommarlov. Syftet är att undersöka om det kan förbättra elevers kontinuerliga lärande. För genomförandet krävs en hemställan till regeringen.

– Allt från skolstängningar i andra länder till hög frånvaro på många skolor här i Malmö till följd av coronapandemin har aktualiserat vikten av kontinuitet i lärandet. Vi är därför än mer angelägna om att få prova ett system som inte sätter undervisningen på paus under så lång tid. Jag hoppas att regeringen ser samma behov och kan ge positiv respons, säger Sara Wettergren (L), skolkommunalråd.