Försöksverksamheten med kontakttolkutbildning inom yrkeshögskolan förlängs

Regeringen har beslutat att utöka och förlänga försöksverksamheten med kontakttolkutbildning inom yrkeshögskolan.

Försöksverksamheten med kontakttolkutbildning inom yrkeshögskolan förlängs 1
utbildningsminister Anna Ekström

Myndigheten för yrkeshögskolan (MYH) ansvarar för att genomföra försöksverksamheten, och de första utbildningarna startade i januari 2019. Dagens beslut om utökning och förlängning fattas för att få ett breddat underlag för regeringens framtida överväganden om Sveriges tolkförsörjning.

– Vi behöver fler tolkar. Genom att förlänga den aktuella försöksverksamheten inom yrkeshögskolan får regeringen ett bättre underlag för framtida beslut om yrkeshögskolan är en lämplig hemvist för kontakttolkutbildningen, säger utbildningsminister Anna Ekström.

MYH får i uppdrag att se till att cirka 160 nya utbildningsplatser fördelade på två nya utbildningsomgångar kan komma till stånd. Nästa utbildningsomgång ska starta under 2021. Myndigheten ska möjliggöra för nya utbildningsanordnare att ansöka om och erbjuda utbildning till kontakttolk inom yrkeshögskolan.

De första resultaten från uppföljning och utvärdering av försöksverksamheten ska redovisas senast den 1 november 2022. Denna redovisning ska bland annat innehålla en bedömning av om utbildningarna kräver nationellt likvärdigt innehåll. Uppdraget ska slutredovisas senast den 15 april 2024.