Hem SKOLNIVÅGYMNASIUM Två paket för att fler ska fullfölja en gymnasieutbildning

Två paket för att fler ska fullfölja en gymnasieutbildning

Publicerat av: Redaktionen

Regeringen vill att fler elever ska påbörja och fullfölja en gymnasieutbildning och föreslår därför en rad förbättringar för gymnasieskolan och gymnasiesärskolan.

Förslagen i lagrådsremissen handlar till stor del om ett ökat fokus på helheten i elevens utbildning och tydligare krav på introduktionsprogram.

– Fler måste klara en gymnasieexamen. Därför höjer vi kvaliteten och förbättrar elevernas möjligheter att nå kunskapskraven. En gymnasieexamen är avgörande för att få jobb och läsa vidare, och idag är det bara två tredjedelar av gymnasieeleverna som tar examen inom tre år, säger gymnasie- och kunskapslyftsminister Anna Ekström.

Gymnasieskolan och gymnasiesärskolan

Förslagen innebär bland annat mer stöd och en mentor till alla elever, samt ett tydligare ansvar hos rektorn att utreda frånvaro. Sammantaget ska förändringarna ge eleverna bättre stöd både i kunskapsutvecklingen och studiesituationen i övrigt.

5 förslag för att höja kvaliteten i gymnasieskolan och gymnasiesärskolan

 1. Alla elever som behöver ska få stöd i utbildningen i dess helhet. Det kan handla om extra anpassningar eller särskilt stöd, och det ska gälla alla skolformer.
 2. Alla elever ska ha en mentor som följer deras kunskapsutveckling och studiesituation. Mentorn ska uppmärksamma om eleven behöver stöd och då skyndsamt informera berörd personal.
 3. Om en elev byter skola ska uppgifter om exempelvis extra anpassningar eller särskilt stöd överlämnas till den nya skolan för att underlätta övergången för eleven.
 4. Rektorn får ett tydligare ansvar att utreda upprepad eller längre frånvaro, oavsett om frånvaron är giltig eller ogiltig.
 5. Kommunernas ansvar för hur ungdomar är sysselsatta justeras, så att det blir tydligare vilka ungdomar som omfattas.

Särskilt om introduktionsprogrammen

Två paket för att fler ska fullfölja en gymnasieutbildning

Av eleverna som påbörjar sin gymnasieutbildning på ett introduktionsprogram är det knappt en femtedel som nått en gymnasieexamen fem år senare. Drygt hälften av eleverna hade efter fem år inte övergått till nationellt program. Undervisningstiden på introduktionsprogram varierar kraftigt där elever fått så lite undervisning som ett tiotal timmar per vecka. Regeringens förslag, med bland annat en garanterad undervisningstid på 23 timmar per vecka och skärpta regleringar, ska leda till att fler elever blir behöriga till nationella program eller förberedda för arbetslivet.

6 förslag för att höja kvaliteten på introduktionsprogrammen

 1. Utbildningsplanen ska innehålla utbildningens syfte, huvudsakliga innehåll och längd.
 2. Alla elever ska ha rätt till en undervisningstid på i genomsnitt 23 timmar per vecka.
 3. Alla elever ska ha rätt att fullfölja utbildningen enligt såväl huvudmannens utbildningsplan som den individuella studieplanen.
 4. Nyanlända elevers kunskaper ska bedömas när de tas emot vid introduktionsprogrammet språkintroduktion. Bedömningen ska göras skyndsamt, så att en individuell studieplan kan upprättas inom två månader från mottagandet.
 5. Introduktionsprogrammet preparandutbildningen tas bort. Introduktionsprogrammet programinriktat individuellt val blir bredare och ska syfta till att eleverna får en utbildning som är inriktad mot ett visst nationellt högskoleförberedande program eller yrkesprogram. Programmet byter namn till programinriktat val.
 6. En elev på ett introduktionsprogram som söker till ett högskoleförberedande program inom gymnasieskolan ska få möjlighet till undantag för behörighetskrav i upp till två ämnen, om den sökande uppfyller övriga behörighetskrav och bedöms ha förutsättningar att klara studierna. Den sökande får inte sakna godkänt betyg i svenska eller svenska som andraspråk. Undantaget gäller om den sökande har fyllt 19 men inte 20 år.

– Vi inför nu minst 23 timmars undervisning i veckan för eleverna på introduktionsprogram. Därmed ökar vi möjligheterna för dem att gå vidare till jobb eller utbildning, säger Anna Ekström.

När?

Regeringen har nu fattat beslut om lagrådsremissen En gymnasieutbildning för alla. Lagändringarna föreslås gälla från den 1 juli 2018 i fråga om stöd, överlämning av uppgifter, rektors ansvar att utreda frånvaro, kommunernas aktivitetsansvar, samt undervisningstid och rätt att fullfölja utbildningen på introduktionsprogrammen. I övrigt föreslås lagen gälla från den 1 juli 2019.

 

Relaterade Artiklar

Vi använder cookies och andra identifierare för att förbättra din upplevelse. Detta gör att vi kan säkerställa din åtkomst, analysera ditt besök på vår webbplats. Det hjälper oss att erbjuda dig ett personligt anpassat innehåll och smidig åtkomst till användbar information. Klicka på ”Jag godkänner” för att acceptera vår användning av cookies och andra identifierare eller klicka ”Mer information” för att justera dina val. Jag Godkänner Mer Information >>