Lärande för hållbar utveckling ska rusta barn och ungdomar för framtiden

Karlstads kommun var en av fyra kommuner som för tre år sedan beviljades medel från Ljungbergsfonden för att genomföra en satsning på utbildning och lärande för hållbar utveckling.

Lärande för hållbar utveckling ska rusta barn och ungdomar för framtiden 1Syftet med projektet har varit att utveckla undervisningen i skolan så att den på bästa sätt förbereder elever att kunna leva och agera i ett hållbart samhälle.

Utvecklingsprojektet har utgått från att skapa förutsättningar för elever att utveckla kunskaper om hållbarhetsfrågor ur miljömässiga, sociala och ekonomiska perspektiv. Genom att kompetensutveckla lärare från förskola, grundskola och gymnasiet har målet varit att höja kvaliteten på undervisningen kopplat till hållbarhetsfrågor.

– Vi vill ändra hela sättet att tänka kring undervisning med utgångspunkt att eleverna ska känna att den är relevant och meningsfull. Detta har vi försökt att uppnå genom att arbeta med riktiga frågor och problem som helst också ska kunna kopplas till Karlstad, säger Daniel Olsson, projektledare, LHU.

Det treåriga projektet har bestått av två delar – dels fortbildningsdagar för lärarna med fokus på teoretisk och praktisk kunskap samt utbyte av erfarenheter, dels genom att implementera lärande för hållbar utveckling i undervisningen. Till stöd för lärare och rektorer har en person på varje skola valts ut till att vara koordinator, som har tid avsatt i sin tjänst för ändamålet.

– Det är roligt att se att projektet tagits emot så bra och att det varit så många intresserade av att medverka. Flera lärare har stärkt sitt självförtroende och känner sig mer trygga i att undervisa om frågor som rör hållbarhet, fortsätter Daniel Olsson.

Just nu pågår ett forskningsarbete vid sidan av projektet av Karlstads universitet som syftar till att följa implementeringen av arbetet, med förhoppningarna att fler skolor ska kunna arbeta på samma sätt. Som avslutning på projektet anordnas också en konferens om handlingskompetens för hållbar utveckling.