Programmering i ämnesundervisningen – vad vet vi om det? I dag startar Ifous nya FoU-program!

Vad lär man sig när man lär sig att programmera i skolan? Kan programmering stödja elevers lärande i matematik? I andra ämnen?

Programmering i ämnesundervisningen – vad vet vi om det? I dag startar Ifous nya FoU-program! 1
Anette Jahnke, process- och projektledare på Ifous.

Dessa och andra frågor om hur programmering kan integreras i ämnesundervisningen kommer att behandlas i ett treårigt forsknings- och utvecklingsprogram som sparkas igång i dag.

Programmering är ett nytt inslag i grundskolans reviderade läroplan. Från och med höstterminen 2018 blir programmering ett obligatoriskt inslag i undervisningen i främst matematik och teknik, men kan även ingå i andra ämnen. Införandet av programmering är en del i att utveckla elevernas digitala kompetens, men det antas också kunna utveckla kunnandet i själva ämnena.

-Utmaningen är att vi saknar både en vetenskaplig grund och en erfarenhet som är beprövad när det gäller arbeta med programmering i grundskolan, säger Anette Jahnke, projekt- och processledare på Ifous. Vi behöver verkligen varandra – lärare och forskare – för att tillsammans undersöka hur vi kan undervisa så att eleverna lär sig det vi vill de ska lära sig.

För att stärka den vetenskapliga grunden och att utveckla den beprövade erfarenheten startar därför fem av Ifous medlemmar ett forsknings- och utvecklingsarbete tillsammans med forskare från Stockholms universitet. I dag hålls kick-off-seminarium i Stockholm.

Syftet med programmet är att utveckla didaktiska arbetssätt, uppgifter och innehåll för undervisning i programmering. Tanken är också att låta lärares kunskaper och erfarenheter utgöra grund för gemensam kunskapsutveckling, genom att lärare och forskare samarbetar. I programmet deltar 135 lärare, rektorer och chefer i Stockholms stad, Simrishamns kommun, Tyresö kommun, Åstorps kommun och Freinetskolan Hugin. Ifous koordinerar programmet som ska pågå till sommaren 2020.