Viktiga satsningar på skolan i regeringsuppgörelsen

Idag offentliggjordes en uppgörelse mellan Socialdemokraterna, Liberalerna, Centerpartiet, Miljöpartiet om regeringsmakten.

Viktiga satsningar på skolan i regeringsuppgörelsen 1En viktig signal är att Skolkommissionens förslag om ett professionsprogram finns med i uppgörelsen, en fråga som Lärarförbundet drivit länge.

– Det är glädjande att se att skolan får så stort utrymme i en bred politisk överenskommelse. Jag hoppas att det här kan sätta stopp för den ryckighet som länge präglat skolpolitiken, säger Johanna Jaara Åstrand, ordförande Lärarförbundet.

Överenskommelsen innehåller fler viktiga frågor som Lärarförbundet har drivit:

  • Ökat statligt ansvarstagande
  • Införande av ett professionsprogram för lärare och skolledare
  • Förstärkt stöd för ökad likvärdighet
  • Investeringar för små grupper i förskola och fritidshem
  • Regionaliserade skolmyndigheter

– Att de vill gå vidare med Skolkommissionens förslag om ett professionsprogram är viktigt. Lärare och skolledare behöver ett system som främjar professionell utveckling, skolutveckling och stärker yrkets attraktivitet. Rätt utformat kan professionsprogrammet ge lärare ett stort inflytande över sin egen kompetens- och yrkesutveckling. Men det förutsätter att professionen får en central roll i utformningen av programmet, säger Johanna Jaara Åstrand.

I överenskommelsen ingår också att ett beslutsunderlag som kan skapa förutsättningar för ett statligt huvudmannaskap för skolan tas fram.

– Ansvarsfördelningen mellan huvudmännen, staten och professionen är idag inte tydlig och det går ut över lärare och skolledare. Vi ser stora behov av att detta utreds ordentligt och den statliga styrningen vässas. Men oavsett vem som är huvudman för skolan måste det professionella inflytandet öka kraftigt, säger Johanna Jaara Åstrand.

Trots att en del satsningar för att motverka lärarbristen finns med i uppgörelsen finns mycket kvar att göra.

– Det saknas idag 65 000 lärare, alla politiska partier måste höja ambitionsnivån för att komma tillrätta med lärarbristen, den är ett hot mot samhällets utveckling och Sverige som kunskapsnation, säger Johanna Jaara Åstrand.