För en mer jämlik vård och hälsa för barn och unga
Hem NYHETER För en god och nära vård och hälsa för barn och unga

För en god och nära vård och hälsa för barn och unga

Publicerat av: Redaktionen

Svenska Läkaresällskapet (SLS) har lämnat synpunkter på betänkandet ”Börja med barnen! Följa upp hälsa och dela information för en god och nära vård”.

SLS välkomnar förslag om hälsodataregister för systematiskt förbättringsarbete och lyfter vikten av nytta-risk-analys när det gäller sammanhållen dokumentation för att säkra ungas rätt till integritet och sekretess.

För en mer jämlik vård och hälsa för barn och ungaSLS delar utredningens mål och intentioner, men framför att utredningen inte tillräckligt beaktat specialiteternas och främst primärvårdens faktiska förutsättningar att ta sig an nya och ofta resurskrävande uppdrag.

– Ambitionen att skapa nya vårdinsatser inom primärvården bör föregås av åtgärder som säkerställer att de vårdcentraler som finns idag fungerar innan man inför nya vårdåtaganden, säger Tobias Alfvén, ordförande i Svenska Läkaresällskapet.

SLS menar att elevhälsan, barnmedicinska mottagningar (BUMM) och barn- och ungdomspsykiatrin (BUP) bör ges resurser och möjligheter att i samverkan erbjuda stöd till unga med lättare psykisk ohälsa. SLS eget projekt ”Kraftsamling för ungas psykiska hälsa” som var ett samverkansprojekt med fem specialitetsföreningar och flera forskargrupper, pekar ut vilka möjligheter som finns.

SLS delar utredningens förslag om att ett hälsodataregister över barns och ungas hälsa är angeläget och att Socialstyrelsen bör ges i uppdrag att utreda förutsättningarna för detta. Vikten av systemgenererande data för att undvika administrativt merarbete för personalen lyfts fram. SLS lyfter även fram vikten av att analysera nyttan med uppgifter om barns och ungas hälsa i hälsodataregister, mot risker för den personliga integriteten.

SLS delar även utredningens uppfattning om att kvalitetsregister skapar förutsättningar för det systematiska förbättringsarbetet på både lokal, regional och nationell nivå.

– Kvalitetsregister skapar förutsättningar för systematiskt förbättringsarbete som kan öka möjligheter till en hälso- och sjukvård som är kunskapsbaserad, ändamålsenlig och jämlik över landet. Men önskemålen om att snabbt komma i gång med datainsamling får inte leda till att man permanentar register som saknar rätt struktur för kvalitetsuppföljning, säger Tobias Alfvén.

SLS delar bedömningen att en utredning med uppdraget att undersöka möjligheterna att utvidga de föreslagna bestämmelserna om sammanhållen vård- och omsorgsdokumentation till att även omfatta grupper av barn och unga inom socialtjänsten bör tillsättas.

– Utbyte av information mellan socialtjänst och hälso- och sjukvård är angeläget inte minst för svaga och utsatta grupper som barn och ungdomar med skyddad id, säger Josef Milerad, docent och ordförande i Svenska Skolläkarföreningen. Det bör utredas om möjligheten till sammanhållen vård- och omsorgsdokumentation även bör inkludera hur information kan överföras mellan socialtjänster i olika kommuner. Överföring av information mellan socialtjänster i olika kommuner bör också gälla barn som placeras på HVB hem. Om socialtjänsten i den kommun där barnet placerats blir informerad och har kontakt med placerande kommun skulle brister i HVB-hem kunna uppmärksammas snabbare än vad som sker idag.

SLS vill även här framhålla vikten av nytta-risk-analys. All kommunikationen mellan socialtjänst och hälso- och sjukvård bör utformas med hänsyn till ungas rätt till integritet och sekretess. Sammanhållen dokumentation får inte leda till att ungdomar inte berättar om sina tankar och upplevelser av rädsla att informationen sprids.

Vidare stöder SLS förslaget att utreda om dagens lagstiftning är ändamålsenlig när det gäller utlämnande av uppgifter från hälso- och sjukvården till barn respektive vårdnadshavare och framhåller vikten även här vikten av att beakta integritetsrisker.

– Det är angeläget att utvärdera och analysera regleringen av utlämnande av uppgifter från hälso- och sjukvården till barn och vårdnadshavare samt att barn och unga får möjlighet att ge ombud elektronisk tillgång till patientuppgifter, säger Tobias Alfvén. Det finns grupper av unga som trots att de uppnått en viss ålder och mognad och förväntas i hög grad sköta sina vårdkontakter, kan behöva och vilja ha hjälp av vårdnadshavare eller annan närstående med detta.

Relaterade Artiklar

Vi använder cookies och andra identifierare för att förbättra din upplevelse. Detta gör att vi kan säkerställa din åtkomst, analysera ditt besök på vår webbplats. Det hjälper oss att erbjuda dig ett personligt anpassat innehåll och smidig åtkomst till användbar information. Klicka på ”Jag godkänner” för att acceptera vår användning av cookies och andra identifierare eller klicka ”Mer information” för att justera dina val. Jag Godkänner Mer Information >>